W związku z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej LO Collegium Gedanense przygotowało zasady postępowania w czasie pandemii na terenie szkoły oraz szczegółowe rozwiązania w przypadku przejścia na sytem hybrydowy lub online.

Regulamin   Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gedanense w czasie pandemii:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Pracownicy szkoły mogą stawić się do pracy tylko i wyłącznie gdy nie wykazują  objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Rodzice uczniów mogą przychodzić do szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. Zaleca się jednak korzystanie z form komunikacji zdalnej (telefon, librus).
 • Po wejściu  do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 • Pracownik szkoły może za pomocą termometru bezdotykowego zmierzyć temperaturę ucznia.
 • W szkole zostaje ograniczone przebywanie  osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 • W częściach wspólnych (korytarze) rekomendowane jest noszenie maseczek.
 • W szatni w jednym czasie mogą przebywać max. 3 osoby. Podczas korzystania z szafek szkolnych należy zachować bezpieczną odległość z innymi osobami. Przed wejściem do szatni należy zdezynfekować ręce.   
 • Każdej klasie przypisana jest konkretna sala ( oprócz zajęć grupowych). Zaleca się aby uczniowie zajmowali w niej stałe miejsca. Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce przed korzystaniem  z mazaków do tablic suchościeralnych.
 • Sprzęt i przybory szkolne są zawsze zdezynfekowane.
 • Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się między sobą przyborami szkolnymi.
 • Nauczyciel przed rozdaniem uczniom jakichkolwiek materiałów dydaktycznych obowiązkowo dezynfekuje ręce. 
 • Codziennie po zakończeniu zajęć nauczyciel dezynfekuje swoje biurko.
 • Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Dopilnowuje tego nauczyciel.
 • Uczniowie w czasie przerw przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły  (o ile tylko warunki pogodowe na to pozwolą). Nauczyciele nadzorują aby zachowana była bezpieczna odległość między uczniami.
 • W toaletach mogą jednocześnie przebywać max. 3 osoby.
 • Sprzęt sportowy używany podczas zajęć wychowania fizycznego jest dezynfekowany po każdych zajęciach. Ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Przed wejściem do sali informatycznej uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
 • Kącik czytelniczy nie jest dopuszczony do samodzielnego korzystania przez uczniów. Jeśli uczeń potrzebuje wypożyczyć konkretną pozycję, zamawia ją u nauczyciela 3 dni wcześniej. Zwrócone egzemplarze odkładane są w wyznaczone miejsce w celu odbycia kwarantanny (3 dni). 
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia na terenie szkoły:

1.  W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia (duszności, kaszel, gorączka), zostaje on umieszczony we wskazanym przez Dyrekcję szkoły pomieszczeniu (wyposażonym w środki ochrony, płyn dezynfekujący i termometr) w celu odizolowania go od reszty uczniów i pracowników szkoły.

2. Dyrektor zawiadamia rodziców, którzy odbierają ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19, Dyrekcja informuje stację sanitarno-epidemiologiczną.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, podlega natychmiastowo gruntownemu sprzątaniu (powierzchnie dotykowe zostają zdezynfekowane). Sale lekcyjne, korytarze, łazienki utrzymywane są w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  i powierzchni płaskich (blaty stolików w salach, klawiatury, włączniki).

 • W łazienkach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Przy wejściu głównym do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do właściwej  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

Szczegółowe rozwiązania w okresie czasowego ograniczonego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego „Collegium Gedanense” w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Uczniowie i nauczyciele składają oświadczenie o dostępie do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiającym interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Należy ustalić, czy każdy uczeń posiada w miejscu zamieszkania komputer do własnej dyspozycji z dostępem do Internetu umożliwiającym naukę zdalną, czy też musi dzielić się nim z innymi domownikami (rodzeństwem, rodzicami).
 2. Szkoła ustala, że do realizacji zajęć korzystać będzie z następujących technologii informacyjno-komunikacyjnych:
 1. Librus – dziennik elektroniczny (ogłoszenia, kontakt nauczycieli z rodzicami, monitorowanie frekwencji i postępów w nauce uczniów)
 2. G Suite dla Szkół i Uczelni Google Classroom, sposób komunikacji audio-wideo Google Meet (aplikacje internetowe Google, spotkania Google, dokumenty Google) – wspólne dla całej szkoły rozwiązanie w zakresie platformy do zdalnego nauczania.
 3. Aplikacje/strony internetowe, z których korzystają nauczyciele podczas zajęć zdalnych przekazana w formie pisemnej/oświadczenia przez nauczycieli.
 1. Określenie i przesłanie informacji o zasadach bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zał. 1)
 2. Nauczyciele informują dyrekcję szkoły (w formie pisemnej/oświadczenia), z jakich źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć uczniowie będą korzystać.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania dyrektorowi szkoły potrzeby modyfikacji przedstawionych wcześniej rozkładów materiału, a także modyfikacji programów nauczania, w celu wprowadzenia zmian do szkolnego zestawu programów nauczania. Dyrekcja szkoły ustala z nauczycielami sposoby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
 4. Dyrekcja szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje go.
 5. Dyrekcja we współpracy z nauczycielami ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści z nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając:
 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
 6. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć
 1. Dyrekcja ustala sposób potwierdzenia uczestnictwa uczniów na zajęciach – logowanie na platformie Google Classroom oraz termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych – dziennik elektroniczny Librus, termin: do 10 dnia następnego miesiąca.
 2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji. Rodzic lub uczeń zgłasza potrzebę konsultacji przez dziennik elektroniczny Librus i nauczyciel ustala termin spotkania on-line (z wykorzystanie platformy Google Meet, ewentualnie telefonicznie).
 3. Dyrekcja ustala we współpracy z nauczycielami sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów: 1) obserwacja aktywności uczniów (dziennik elektroniczny), 2) analiza wykonanych prac uczniów i przesłanych do nauczycieli w wersji elektronicznej, 3) kontrola ustna – odpowiedzi on-line, 4) ocena prac pisemnych (np. testy na platformie, notatki, opracowania), 5) ocena prac dodatkowych (np. zadania dla chętnych), 6) wykonanie prezentacji multimedialnych 7) zaangażowanie w pracę w wirtualnych grupach. Nauczyciel informuje uczniów o formach sprawdzania wiedzy i postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny Librus.
 4. Dyrekcja ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także warunki sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych według „Szczegółowych zasad przeprowadzania w/w egzaminów w trybie nauki zdalnej podczas epidemii” (zał. 2).
 5. Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy przekazują (przez e-dziennik) informacje o sposobie i trybie zadań szkoły, w szczególności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadania realizowane są on-line z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych rekomendowanych przez szkołę podczas nauki zdalnej.
 6. Dyrekcja koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

Zał. 1

Uczniowie i nauczyciele korzystają z platform, które zapewniają bezpieczeństwo danych w sieci:

Google bezpieczeństwo – dane przechowywane są w centrach damych Google, a dostep do nich jest ograniczony do wybranych pracowników i personelu. G Suite oferuje bezpieczeństwo wymagane na poziomie przedsiębiorstw (SSAE 16/ISAE 3402 typ 2, audyt SOC 2, norma ISO 27001, narzędzia antyspamowe są zintegrowane z usługą Suite wraz z budowaną ochroną antywirusową i sprawdzaniem dokumentów przed umożliwieniem pobrania wiadomości.

Librus bezpieczeństwo – bezpieczeństwo przechowywanie danych osobowych. Dane użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniej technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi , wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

Zasady bezpiecznych zajęć on-line:

 1. Przed każdymi zajęciami uczniowie wyłączają wszystko, co mają na komputerze lub komórce. 
 2. Ekrany to klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj uczniowie NIE odzywają się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewają innych, nie krytykują, nie obrażają.
 3. Uczniowie logują się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie zmieniają nicków w czasie lekcji. 
 4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie należy podawać nikomu spoza klasy hasła dostępu do zajęć. 
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 6. Głos na zajęciach uczniowie zabierają po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia.
 7. Uczniowie nie podnoszą na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach – NIE NALEŻY PISAĆ CAPS LOCKIEM. 
 8. Wszystko, co niepokoi uczniów należy zgłaszać do wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji. 
 9. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

Zał. 2

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów wymienionych w punkcie 11. w czasie trwania epidemii określają następujące zasady:

 1. Egzamin sprawdzający i sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się na   wniosek rodzica. Wniosek ten powinien być przesłany drogą mailową na adres szkoły:  lo@cg.gda.pl. W przypadku braku takiej możliwości w wersji papierowej dostarczony do skrzynki pocztowej na drzwiach szkoły.
 2. Dyrektor szkoły w korespondencji mailowej uzgadnia datę i godzinę w/w egzaminów.
 3. Nauczyciel przygotowuje w uzgodnieniu z dyrektorem zestaw zadań egzaminacyjnych.
 4. Egzaminy przeprowadzane są jednym z następujących sposobów:
  1. nauczyciel przesyła zestaw zadań egzaminacyjnych  drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi. Uczeń odsyła wykonane zadania w dniu ich otrzymania. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia;
  2. egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do nauki zdalnej pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia z wykorzystaniem platformy Google Classroom – on-line z wykorzystaniem aplikacji Google Meet.

O sposobie przeprowadzenia egzaminu decyduje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem.

 • W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej zgłosić swoje zastrzeżenia.
 • Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie zdalnej  sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
 • W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 • Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwala egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w tym załączniku.
 • W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.
 • Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do protokołu z egzaminu.