Statut szkoły


Statut Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gedanense

STATUT

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „COLLEGIUM GEDANENSE”

Tekst jednolity obowiązujący na dzień 16 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn.zm.); 
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – (Dz. U. z 2017r. poz. 59); 
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60);

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. l

 1. Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense”, zwane dalej szkołą, jest trzyletnią szkołą dzienną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, na podbudowie gimnazjum, prowadzoną przez pana Grzegorza Noconia, zwanym dalej organem prowadzącym.
 2. Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense, zwane dalej szkołą, jest czteroletnią szkołą dzienną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, na podbudowie szkoły podstawowej, prowadzoną przez Pana Grzegorza Noconia, zwanym dalej organem prowadzącym.
 3. Siedziba szkoły znajduje się w Gdańsku przy ulicy Sztormowej 9.
 4. Siedziba organu prowadzącego znajduje w Przyjaźni 83-331 przy ul. Łapińskiej 16k.
 5. W szkole prowadzone są:
  1. w latach szkolnych 2018/19 oddziały ponadgimnazjalne,
  2. do roku szkolnego 2021/2022 oddziały trzyletniego liceum,
  3. od roku szkolnego 2019/20 oddziały czteroletniego liceum.
 6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Gdańsku.

ROZDZIAŁ II CELE, ZADANIA SZKOŁY I SPOSÓB ICH REALIZACJI

Art.2

 1. Celem i zadaniem działania szkoły jest:
  1. wykształcenie i wspieranie rozwoju młodego człowieka oraz przygotowanie go do życia we współczesnym świecie
  2. zapewnienie uczniom pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej
  3. rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego
  4. kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupach i wspólnotach społecznych propagowanie i organizowanie działań na rzecz środowiska lokalnego(w tym wolontariatu)
  5. kształtowanie postaw patriotycznych poprzez dbałość o pamięć dla ważnych wydarzeń z historii 
  6. budowanie samoświadomości i troski o własne zdrowie, kondycję psychiczną i fizyczną
  7. udzielanie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające osobowość ucznia, oparte o najnowsze osiągnięcia psychologii humanistycznej. 
 3. Najważniejsze aspekty pracy wychowawczej z młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju emocjonalnego, określa program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Art. 3

 1. Szkoła realizuje swoje zadania:
  1. w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez pracę psychologa lub pedagoga, doradcy zawodowego, wychowawcy, nauczycieli, współpracę z rodzicami i instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi. 
  2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz diagnozowanie możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych mających wpływ na jego funkcjonowanie. Szczegółowy program działań psychologiczno-pedagogicznych ustalany jest przez dyrektora szkoły we współpracy z psychologiem (pedagogiem), gronem pedagogicznym i rodzicami. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie zajęć specjalistycznych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych itp.
  3. w zakresie rozwijania zainteresowań i wspierania rozwoju młodego człowieka poprzez zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, przygotowanie do konkursów i egzaminów.
  4. przygotowania do życia we współczesnym świecie poprzez umożliwianie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, poprzez współpracę z wyższymi uczelniami, prowadzenie orientacji zawodowej w ramach zajęć wychowawczych i spotkań z doradcą zawodowym.
  5. w zakresie działań na rzecz środowiska lokalnego poprzez kształtowanie postaw prospołecznych w postaci organizowania akcji charytatywnych, przygotowywanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego, współpracę z organizacjami i instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i biznesowymi.
  6. W zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych poprzez  wdrażanie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla własnego zdrowia, przekazywania wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej i stosowania profilaktyki.
  7. zapewnienia pełnego rozwoju emocjonalnego i współdziałania we wspólnotach społecznych poprzez rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
  8. stworzenie odpowiednich warunków pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, dzieci z orzeczeniami, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
  9. poprzez upowszechnianie wśród uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej
  10. w zakresie doradztwa zawodowego poprzez systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Szczegółowe zasady działań podejmowanych przez liceum w celu przygotowania uczniów do trafnego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodu precyzuje Szkolny Program Doradztwa Zawodowego uchwalany przez Radę Pedagogiczną
  11. w zakresie wolontariatu poprzez zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie i podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego przy współpracy z różnymi instytucjami działającymi na rzecz innych osób. Działalność wolontariatu szkolnego jest wspierana poprzez wychowawców klas i nauczycieli.

ROZDZIAŁ III OPŁATY ZA SZKOŁĘ

Art.4

 1. Majątek szkoły tworzony jest drogą opłat uczniowskich (wpisowego i czesnego) dotacji i subwencji, darowizn, spadków. Szkoła może korzystać ze wsparcia materialnego oraz usług osób i instytucji.
 2. Rodzice zobowiązani są do wpłaty czesnego za dany miesiąc do 15-tego każdego miesiąca, podczas całego roku szkolnego, tzn. od 01.09 do 31.08 roku następnego.
 3. W okresie tygodnia od przyjęcia dziecka do Szkoły rodzice zobowiązani są do uiszczenia bezzwrotnego wpisowego. 
 4. Wysokość czesnego i wpisowego ustala dyrektor szkoły.
 5. Opóźnienie we wniesieniu czesnego lub którejkolwiek z opłat powoduje konieczność zapłaty kary w wysokości odsetek ustawowych.
 6. Zaległość przekraczająca dwa miesiące upoważnia dyrektora szkoły do usunięcia ucznia ze szkoły.
 7. W przypadku rezygnacji ucznia z uczęszczania do szkoły lub jego usunięcia czesne oraz inne opłaty powinny być uregulowane do końca roku szkolnego.
 8. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przesunąć termin płatności czesnego i wpisowego.
 9. W przypadkach losowych dyrektor szkoły może zwolnić rodziców (opiekunów prawnych) ucznia z obowiązku opłaty czesnego i wpisowego.
 10. Za uczestnictwo w imprezach kulturalnych typu wyjście do kina, teatru oraz w wycieczkach uczniowie ponoszą osobne opłaty.

ROZDZIAŁ IV PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

Art.5

 1. Nikt nie ma prawa przeszkadzać uczniowi w nauce.
 2. Nikt nie prawa wyrządzać uczniowi fizycznej ani moralnej szkody. 
 3. Uczeń ma prawo, żeby zwracano się do niego i traktowano z szacunkiem.
 4. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej własności.
 5. Uczeń ma prawo do swobody wypowiedzi.
 6. Uczniowie mają prawo do tworzenia samorządu uczniowskiego.
 7. Zasady działania samorządu ustalają uczniowie w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 8. Uczeń ma obowiązek  zapoznania się z szkolnym systemem oceniania.
 9. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych (w tym również w warsztatach psychologicznych), przygotowywać się do zajęć oraz właściwie zachowywać się na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.
 10. Uczniowie mają obowiązek respektowania poleceń nauczycieli.
 11. Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia szkoły pełną odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) lub uczeń.
 12. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwrócić się z prośbą do wychowawcy (pisemna lub ustną) o usprawiedliwienie nieobecności w szkole jednak nie później niż do 10 następnego miesiąca. 
 13. Uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie pisemnej lub ustnej prośby rodziców (opiekunów prawnych).
 14. Uczeń pełnoletni może osobiście zwrócić się do wychowawcy z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub innego ważnego powodu.
 15. Decyzje o usprawiedliwieniu nieobecności lub zwolnieniu ucznia z lekcji podejmuje wychowawca lub dyrektor szkoły. 
 16. Podczas zajęć szkolnych  obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Telefony winny być bezwzględnie wyłączone. 
 17. Uczniowie szkoły mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd.
 18. Uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
 19. Uczeń powinien troszczyć się o tworzenie atmosfery spokoju, życzliwości i kultury
 20. Uczeń ma obowiązek dbać o kulturę języka
 21. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów w związku z tym ma obowiązek natychmiastowego poinformowania dyrekcji szkoły o zaistniałym zagrożeniu zdrowia lub życia
 22. Uczeń ma zakaz wnoszenia na teren szkoły alkoholu, środków odurzających, niebezpiecznych przedmiotów, substancji łatwopalnych.
 23. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania narkotyków w szkole oraz podczas zajęć pozaszkolnych (np wyjścia, wycieczki itp)
 24. Uczeń ma obowiązek przestrzegać przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej i stosowania się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły w tym zakresie
 25. Uczeń ma obowiązek respektowania wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole np regulamin pracowni komputerowej, biblioteki, sali gimnastycznej itp 

ROZDZIAŁ V PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Art. 6

 1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem.
 2. Nauczyciel obowiązany jest kształcić uczniów w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności:
  1. przestrzegać czasu pracy określonego w zakładzie pracy
  2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku 
  3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych 
  4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie 
  5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach 
  6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
  7. zapoznawać uczniów z zasadami bezpieczeństwa przed każdymi zajęciami, podczas których istnieje możliwość powstania zagrożeń dla życia i zdrowia uczniów.
  8. systematycznie kontrolować pod względem bhp miejsca, w których prowadzone są zajęcia 
  9. samodzielnie usuwać dostrzeżone zagrożenia lub niezwłocznie zgłaszać o zagrożeniu do dyrekcji szkoły
  10. podnosić kwalifikacje zawodowe i uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez zakład pracy 
  11. uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 4. Pracodawca zobowiązany jest zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków oraz jego podstawowymi uprawnieniami.
 5. Pracownik ma pełne prawo do poszanowania swojej własności.
 6. Pracownik ma prawo, żeby zwracano się do niego i traktowano z szacunkiem.
 7. Pracownik ma prawo do wyrażania własnych poglądów.
 8. Pełny zakres praw pracowników określa kodeks pracy i regulamin pracy.

ROZDZIAŁ VI ZASADY PRZYJMOWANIA I SKREŚLANIA UCZNIÓW

 Art.7

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i po złożeniu podania, świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz wpłacenia wpisowego.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwolnić ucznia z rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Uczeń naruszający postanowienia statutu może zostać usunięty ze szkoły decyzją Rady Pedagogicznej.
 4. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów decyzją dyrektora na podstawie

uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:

 1. w wyniku niepłacenia czesnego przez dwa kolejne miesiące.
 2. nagminnego niepodporządkowania się poleceniom nauczycieli i dyrektora szkoły
 3. naruszania postanowień statutu szkoły
 4. rażącego naruszenia norm współżycia społecznego (np. udział w rozbojach, rozprowadzanie środków odurzających, kradzieże, stalking, szantaż itp)
 1. Skreślenie uczeń z listy uczniów z powodów wymienionych w art.6 ust. 4 od b do c musi zostać poprzedzone:
  1. rozmową ucznia z wychowawcą klasy oraz potwierdzone wpisem do teczki wychowawcy.
  2. udzieleniem ustnych upomnień przez dyrektora szkoły oraz potwierdzone wpisem do teczki wychowawcy
  3. udzieleniem pisemnego ostrzeżenia (nagany) przez dyrektora szkoły lub zawarciem kontraktu pomiędzy szkołą a uczniem
 2. Decyzje o skreśleniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rada Pedagogicznej.
 3. Uczeń, grupa uczniów lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od momentu wydania uchwały mogą zwrócić się prośbą do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej o nieskreślanie ucznia. 
 4. Dyrektor szkoły zwołuje ponownie Radę Pedagogiczną, która rozpatruje odwołanie od poprzedniej decyzji.
 5. Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji Rady Pedagogicznej w terminie 14-u dni, od momentu skreślenia wydanego na piśmie do Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ VII ZASADY OCENIANIA

Art. 8

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego wynikają z ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi integralną część statutu szkoły. 

ROZDZIAŁ VIII WOLONTARIAT SZKOLNY

Art. 9

 1. W Szkole działa wolontariat szkolny. 
 2. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, pobudza empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
 3. Działania wolontariatu szkolnego adresowane są do: potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły); 
 4. Dyrektor powołuje spośród członków rady pedagogicznej opiekuna wolontariatu szkolnego, który staje się koordynatorem działań́ wolontariackich w Szkole. 
 5. Działalność wolontariatu szkolnego może być́ wspierana przez:  wychowawców oddziałów nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców. 

ROZDZIAŁ IX  WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI I INSTYTUCJAMI

Art. 10

Współpraca Szkoły z rodzicami polega na: 

 1. organizacji zebrań́ poszczególnych oddziałów według wcześniej przedstawionego harmonogramu, 
 2. przekazywaniu stałej i otwartej informację na temat osiągnieć́ s dziecka, ustaleniu z rodzicami sposobów dalszej pracy z dzieckiem, uzyskiwaniu wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, 
 3. organizowaniu spotkań́ okolicznościowych, 
 4. włączaniu rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,
 5. udzielaniu rodzicom bieżących informacji na temat osiągnieć́ ucznia, wydarzeń́ klasowych i szkolnych 
 6. umożliwieniu rodzicom wglądu w dokumentację dotyczącą ich dziecka. 

Art. 11

Rodzice mają prawo do:

 1. wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej, 
 2. dostępu do informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w Szkole, 
 3. wpływania na politykę̨ oświatową realizowaną w Szkole 
 4. informacji o możliwości uzyskania pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w Szkole, 
 5. zapoznania się z obowiązującymi w Szkole dokumentami-w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, Statutem Szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie ich dziecka w Szkole, 
 6. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły, 
 7. deklaracji uczestnictwa ich dziecka w zajęciach pozalekcyjnych oraz zajęciach takich jak religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 

Art. 12

Szkoła w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku trudności objęcia ucznia pomocą psychologiczna pedagogiczną współpracuje z poradnia psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi ucznia i rodzinę.

Art.13

Współpraca z publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z publicznymi poradniami specjalistycznymi, polega na: 

 1. kierowaniu uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne w celu ustalenia przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych i dostosowywaniu wymagań́ edukacyjnych do możliwości ucznia, 
 2. konsultacjach z pracownikami poradni na terenie Szkoły,
 3. konsultacji i współpracy dotyczącej ucznia o specjalnych potrzebach
 4. konsultowaniu wniosków i opinii do badań psychologiczno-pedagogicznych, 
 5. prowadzeniu przez pracowników poradni specjalistycznych zajęć na terenie Szkoły, 
 6. udziale w szkoleniach organizowanych przez pracowników poradni, 
 7. terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży. 

Art. 14

Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej, polegającej na:

 1. organizowaniu konkursów dla uczniów, 
 2. umożliwianiu uczniom i nauczycielom udziału w projektach, 
 3. współorganizowaniu wydarzeń́ wspomagających proces dydaktyczno- wychowawczy oraz rozwój zainteresowań́ uczniów, 
 4. wspólnym prowadzeniu zajeść́ dla uczniów wybranych oddziałów. 
 5. prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli.

ROZDZIAŁ IX ORGANY SZKOŁY 

Art.15

 1. Organami szkoły są: dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, samorząd uczniowski. 

Art.16

 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje osoba prowadząca szkołę.

Art.17

 1. Do zadań dyrektora szkoły należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego
  3. zwoływanie Rady Pedagogicznej
  4. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
  5. dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy
  6. organizacja administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły
  7. dysponowanie środkami finansowymi szkoły w ramach budżetu
  8. sporządzanie budżetu szkoły 
 2. Dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora ds. pedagogicznych, który: 
  1. analizuje wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej
  2. prowadzi czynności związane z wewnętrznym doskonaleniem nauczycieli
  3. prowadzi i zabezpiecza dokumentację szkolną
  4. koordynuje współpracę z rodzicami
  5. monitoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego
  6. planuje, nadzoruje działania związane z wydarzeniami szkolnymi, uroczystościami i wycieczkami
  7. wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora
 3. Powierzanie tych powyżej wymienionych funkcji i odwołań z tychże funkcji dokonuje dyrektor.

Art. 18

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
  3. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów 
  4. przygotowanie i zatwierdzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
  5. przygotowanie i zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
  6. zatwierdzanie planów nauczania i planów pracy szkoły
  7. opiniowanie organizacji pracy szkoły,  przede wszystkim tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  8. uchwalanie regulaminu Rady Pedagogicznej
  9. przygotowywanie i zatwierdzanie szkolnego programu doradztwa zawodowego
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły
 6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

Art. 19

 1. W szkole może działać samorząd uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wyboru przedstawicieli samorządu określają uczniowie w porozumieniu z dyrektorem szkoły
 4. Samorząd szkoły może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi opinie i wnioski dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności związanych z realizacją podstawowych praw ucznia takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami
  2. prawo do jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  3. prawo do organizacji życia szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
  4. prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

ROZDZIAŁ X ORGANIZACJA SZKOŁY

Art. 20

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje jeden lub dwa oddziały w klasach I- III na podbudowie gimnazjum i w klasach I-IV na podbudowie szkoły podstawowej.

Art. 21

W szkole prowadzone są zajęcia zgodne z ramowym planem nauczania określonym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji oraz zgodne z podstawą programową określoną w rozporządzeniu MEN. Szczegółowy rozkład zajęć dla każdej klasy ustala dyrektor tworząc szkolny plan nauczania w danym cyklu kształcenia.

Art. 22

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są zajęcia
  1. obowiązkowe
  2. pozalekcyjne
  3. dodatkowe
 2. Zajęcia obowiązkowe odbywają się w oddziałach maksymalnie dwudziestoosobowych. Dopuszcza się możliwość podziału oddziału na dwie grupy.
 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, po uwzględnieniu zainteresowań uczniów i możliwości organizacyjnych liceum wyznacza dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

Art. 23

Klasyfikację śródroczną  przeprowadza się w zależności od terminu ferii zimowych i ustalana jest przez dyrektora w pierwszym tygodniu września.

Art. 24

 1. Ustala się doroczną  nagrodę rady pedagogicznej   CeGła  przyznawaną za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, oraz zaangażowanie w życie szkolne. Nagrodę przyznaje się uwzględniając kandydatury wysunięte przez uczniów i nauczycieli.
 2. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji przyznania nagrody do dyrektora szkoły najdalej 3 dni od jej ogłoszenia.

Art. 25

 Szkoła używa pieczątki z nazwą Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense” 80-335 Gdańsk ul. Sztormowa 9, tel. (058)559 00 66, fax 5590068 NIP 584-146-26-58 oraz pieczęci urzędowych: małej i dużej z nazwą Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense” w Gdańsku.

ROZDZIAŁ XI PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 26

Wszystkie organa liceum zobowiązane są do ścisłej współpracy oraz do przekazywania bieżących informacji dotyczących podejmowanych decyzji i planowanych działań. Spór między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, chyba że jest stroną sporu.

Art.27

Jeżeli stroną sporu jest dyrektor organa szkoły mogą się odwołać do organu prowadzącego lub nadzoru pedagogicznego w zależności od charakteru sporu.

Art. 28

Niniejszy statut może być nowelizowany przez osobę prowadzącą  na wniosek: dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content