Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Informuję, że od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w naszej Szkole będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:

 a)  Platformy Edukacyjnej Google Suite (zamieszczamy tam pliki, prezentacje, filmy, korzystamy z czatów, konferencji wideo, google Drive) komunikatorów, maili, sms-ów

b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:

  • dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w TV,
  • materiałów opracowanych przez nauczycieli;

Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. W szkole nadal obowiązuje WSO z dnia 27.08.20r. Z uwagi na nauczanie na odległość nauczyciel nie musi oceniać każdej formy sprawdzania wiedzy ujętej w WSO np sprawdzianów. Nauczyciele są zobowiązani na bieżąco wpisywać oceny punktowe do dziennika. W komentarzu należy wpisać ocenę cząstkową. Nauczyciele są zobowiązani do przekazania uczniowi i rodzicowi informacji zwrotnej na temat wykonanej pracy. Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.  

Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie.

Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzystania z komputera.

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.:

– poczta e-mail,

-telefon

– dziennik elektroniczny,

– FB

Zapraszam również do bezpośredniego kontaktu z dyrekcją szkoły :

 Grzegorz Nocoń 602 450 727, Małgorzata Borkowska-Nocoń 503 025 236

 Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia na odległość w naszej Szkole. W przypadku problemów technicznych związanych ze sprzętem i Internetem (ze szczególnym uwzględnieniem osób pobierających Internet LTE) prosimy o informację

Ze swojej strony spróbujemy pomóc w zakresie sprzętu komputerowego.

Dyrekcja CG