Formularz rejestracyjny

Terroryzm widziany oczami Islamu

19 Kwi Terroryzm widziany oczami Islamu

W ostatnich latach docierają do nas informacje o zamach terrorystycznych inicjowanych przez tzw. Państwo Islamskie. Żyjemy w Polsce, gdzie muzułmanów jest bardzo niewielu i dlatego pojawia się u ludzi strach przed nimi i ich religią. Ludzie zazwyczaj boją się tego czego nie znają. Mało kto wie, że na wschodzie Polski zamieszkują Tatarzy a  ich początki osadnictwa sięgają XIV w. Obecnie zamieszkują miasta położone na wschodzie kraju np. w Białystok ale również możemy ich spotkać w Gorzowie Wielkopolskim i Gdańsku.

Od 5 lat prowadzę ożywioną wymianę mailową i dyskusję na portalach społecznościowych z kilkoma muzułmankami i poprosiłam je o to, by powiedziały coś na temat terroryzmu i islamu. Zostawiłam im całkowita swobodę w tym co i jak napiszą.

Amor,  16 lat , Indonezja

I like to be friend to any one. I don’t care what is your religion what u believe or if u are atheist for me all what u choose for self is ok. In islam is not compulsion to believe. I have so many christians friends, we support each other on christmas time i say to them ” Merry Christmas”. Islam always teach me to be good for other people. I have read Bible with my friend. I never feel Islam is the one and only that must be in this world.  I think, every religion teach us the good, surely. God in Koran say to not push anyone to begin muslim but we should try to share islamic information with anothers people.

Tłumaczenie:

Lubie być przyjaciółką dla każdego. Nie dbam o to jaką masz religie lub w co wierzysz czy jesteś ateistą. Dla mnie wszystko co wybierzesz jest w porządku. W islamie nie ma przymusu by wierzyć. Mam dużo przyjaciół którzy są chrześcijanami i wspieramy się nawzajem. Kiedy jest Boże Narodzenie życzę im wesołych świąt. Islam zawsze uczył mnie by być dobrą dla innych ludzi. Czytałam Biblię z moim przyjacielem. Nigdy nie czułam że islam jest jedyny i że islam musi być religią całego świata. Myślę że każda religia uczy nas dobra. Koran mówi by nie zmuszać nikogo do bycia muzułmaninem ale powinniśmy się starać rozpowszechniać informacje na jego temat.

IMG_0620

Afghana, 24 lata , Pakistan

Terrorism is above all murder. Murder is forbidden in Quran. Quran (6:151)”…And do not kill the soul which Allah has forbidden [to be killed] except by [legal] right….” Quran (‪5:32)”…whoever kills a soul unless for a soul or for corruption [done] in the land – it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one – it is as if he had saved mankind entirely…”. Islamic law forbids aggressive warfare. The Quran (8:61) says. But if the enemies incline toward peace, do you also incline toward peace and trust in God!Quran (2:190) says, fight in the way of God against those who fight against you, but do not be transgrees! God does not like transgrees.

Terroryzm jest przede wszystkim morderstwem. Morderstwo jest  zabronione w Koranie.  (6:151)”…nie zabijajcie nikogo-tego zakazał Bóg inaczej jak zgodnie z prawem…” (‪5:32) „Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto ratuje człowieka, czyni tak, jakby ratował całą ludzkość.” Islamskie prawo zabrania agresywnych działań wojennych. (8:61) „A jeśli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu!…”. (2:190) Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców!

IMG_0577

Feriel, 27 lat ,Algieria

I want to speak about El Qaida, Daech or ISIS., for me as a muslim I can’t see or feel that this part of people represente my religion, I’ve never learn that burn an alive human exsist as a punishment, however i know that if someone kill he must be killed with the same way as it’s say in Quran[2:194][2:194] [Fighting in] the sacred month is for [aggression committed in] the sacred month, and for [all] violations is legal retribution. So whoever has assaulted you, then assault him in the same way that he has assaulted you…”

Tłumaczenie: chce powiedzieć o Al Kaidzie, Deach czy ISIS, członkowie tych organizacji dla mnie jako muzułmanki nie są wyznawcami mojej religii. Nigdy nie uczyłam się że , że palenie żywcem może być karą, jednak wiem że ten kto zabił, musi zginąć w ten sam sposób. (2:194) „Miesiąc święty za miesiąc święty. Rzeczy święte podlegają talionowi. A jeśli kto odnosi się wrogo do was, to i wy odnoście się wrogo do niego,podobnie jak on odnosi się wrogo do was…”

Also, The prophet Mohamed peace be upon him said: Do not punish with fire, only Allah can punish fire (fire here is hell as I understand and lord of fire is Allah).

Tłumaczenie: Również, Prorok Mohamed pokój z nim powiedział: nie karzcie ogniem, ogniem może karać tylko Bóg. ( Jak rozumiem ogień jest piekłem, a Panem ognia jest tylko Bóg)

So, my personal view is that when someone is interested in a topic/subject she/he must search by himself from sources and construct her/his own view.

Tłumaczenie: Więc moim zdaniem jeśli ktoś jest zainteresowany jakimś tematem ona/on musi szukać w źródłach i zbudować swój własny pogląd.

IMG_0579

Aisha , 27 lat , Algieria.

Lot of people call all muslims „terrorist” they think that islam is a bad religion and that islam teach people to kill and do the bad things. But injunction is to respect all people.

Tłumaczenie:

Wielu ludzi nazywa wszystkich muzułmanów „terrorystami” myślą oni że islam jest złą religią i że uczy ludzi zabijania i robienia złych rzeczy. Ale nakazane jest nam by szanować wszystkich ludzi.

IMG_0617

Elif,  17 lat , Turcja.

This verse says that it is fobidden to kill babies because of poverty and also to not kill anyone.

Ten

wers mówi, że zabronione jest zabijanie dzieci z biedy a także aby nie zabijać nikogo innego.

Coran (6:151)Say, „Come, I will recite what your Lord has prohibited to you. [He commands] that you not associate anything with Him, and to parents, good treatment, and do not kill your children out of poverty; We will provide for you and tchem. And do not approach immoralities – what is apparent of them and what is concealed. And do not kill the soul which Allah has forbidden [to be killed] except by [legal]right.This has He instructed you that you may use reason.”

Tłumaczenie

Koran (6:151) „Pozwólcie! Ja wam wyrecytuję to, czego zakazał wam wasz Pan : Nie dodawajcie Jemu niczego za współtowarzyszy; bądźcie dobrzy względem swoich rodziców; nie zabijajcie swoich dzieci z biedy – My damy zaopatrzenie i wam, i im ­ i nie przybliżajcie się do czynów szpetnych, ani do jawnych spośród nich, ani do ukrytych; nie zabijajcie nikogo – tego zakazał Bóg ­ inaczej jak zgodnie z prawem. Oto co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie rozumni!

Why people blaming all muslims ?  islam as others religions teach us to do good things.

Tłumaczenie:

Dlaczego ludzie obwiniają wszystkich muzułmanów? Islam tak jak inne religie uczy nas, żeby czynić dobro.

IMG_0578

Wissam , 17 lat , Algieria

Koran (‪2:11-12)

„And when it is said to them, „Do not cause corruption on the earth,” they say, „We are but reformers.”

„Unquestionably, it is they who are the corrupters, but they perceive [it] not.”

Tłumaczenie (‪2:11-12)

A kiedy im mówią: Nie szerzcie zepsucia na ziemi!” oni mówią: „My tworzymy tylko dobro!”

Czyżby? Zaprawdę oni szerzą zgorszenie  i nie są tego świadomi!

These words are said by God to people who think they are worshiping him with their behaviour ,but actually they dont , as the ones who are called… terrorists. These people belong to the religion of terrorism a religion of killing and  aggression not to islam. Islam is religion of peace and mercy because in fact, in islam muslim mustn’t hurt others. (muslims and no muslim)

Tłumaczenie:

To są słowa skierowane przez Boga do ludzi którzy myślą że czczą go poprzez swoje zachowanie. Tak naprawdę tego nie robią i to oni są nazywani terrorystami. Ci ludzie należą do religii terroryzmu, religii zabijania i agresji a nie do islamu. Islam jest religią pokoju i miłosierdzia, ponieważ w rzeczywistości islam zabrania krzywdzenia innych.(bez względu na to czy są to muzułmanie czy nie).

Real muslims does not even have the right to abuse others verbally so how someone who abuses innocent people physically by killing and torturing to death, can we consider hm a real muslim? of course we cant. Terrorists dont understand their religion correctly, they dont know whats the real meaing of jihad(dżihad) in face its a defensive operation to fight enemies who come and want to steal your land.

Tłumaczenie:

Prawdziwi muzułmanie nie mają prawa prześladować innych słownie. Zatem czy możemy traktować jako prawdziwego muzułmanina kogoś kto prześladuje niewinnych ludzie fizycznie przez torturowanie na śmierć lub zabijanie? Oczywiście że nie. Terroryści nie rozumieją swojej religii poprawnie. Nie znają prawidłowego znaczenia dżihadu. Dosłownie jest to defensywna operacja przeciw wrogom którzy chcą przejąć twoje ziemie.

Koran (2:190) „and fight in the way of Allah those who fight you but do not transgress”

Tłumaczenie ‪2:19 Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców!

#Jihad  is war with strong rules.

#Ijtihad  is fight/effort with self to be better and better in something for example study or any goodies.

#jihad to wojna z zasadami lub walka z samym sobą by stać się lepszym.

#ijtihad to walk/wysiłek z samym sobą mająca na celu byle lepszym w czymś np. W nauce.

Forbbiden is to kill women, children, old people , patients and do not kill in holy place like mosque or church. Do terrorists respect this rules? Does someone who makes bomb in a mosque respect the rules of war? Does he respect islam? does he even respect the one who created him when he hurts his other creatures?. No he doesnt. So , you can judge these people and fight them but dont fight islam because its innocent from terrorism.

Zakazane jest zabijanie kobiet, dzieci, ludzi starszych, chorych i zabijanie w świętym miejscu jak meczet czy kościół.

Czy

terroryści przestrzegają tych zasad ?

Czy ktoś podkładający bombę w meczecie przestrzega tych zasad?

Czy przestrzega zasad islamu? Czy w ogóle szanuje tego który go stworzył jeżeli krzywdzi innych również stworzonych przez Boga ?    Nie !!!

IMG_0616

Nina , 28 lat , Algieria.

You asked me why people think islam is bad religion , sure they think it because of terrorists  who are killing for Allah. Islam mean submission on God and peace. If u will kill yourself , you will go to the hell.Quran ‪4:29″…And do not kill yourselves [or one another]…”

Tłumaczenie:

Zapytałaś się mnie dlaczego ludzie myślą że islam jest złą religią, z pewnością myślą tak z powodu terrorystów którzy zabijają dla Allaha. Islam oznacza poddanie się Bogu i pokój. Jeśli popełnisz samobójstwo, pójdziesz do piekła.

Koran ‪4:29 :”…Nie zabijajcie się!…”

From Sunnah of Prophet Muhammad we know that if someone will kill self surely he will be punished in hell and he will stay there forever”

Z sunny proroka Muhammada dowiadujemy się że: ,,Zaprawdę , ktokolwiek się zabije (umyślnie), z pewnością zostanie ukarany piekłem, w którym będzie przebywał na zawsze.”

If someone will kill an animal , he has to fast three days for God forgive him. Terrorism have no religion.

Jeśli ktoś zabije jakieś zwierzę, musi on pościć trzy dni by Bóg mu wybaczył.

Terroryzm nie ma religii.

 

autor : Małgorzata Piórek, kl. III Collegium Gedanense

Brak komentarzy

Dodaj komentarz