Formularz rejestracyjny

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny program profilaktyki
Rok szkolny 2010/2011
CEL NADRZĘDNY: Promowanie zdrowego stylu życia.
o Promocja zdrowia;
o Profilaktyka uzależnień;
o Przygotowanie młodzieży do życia społecznego;
o Przeciwdziałanie agresji i przestępczości.
CELE OPERACYJNE:
– ułatwienie poznania siebie i refleksji nad sobą;
– kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi;
– uczenie zachowań asertywnych;
– modelowanie postaw społecznie akceptowanych;
– wzmacnianie cech pozytywnych, budowanie pozytywnego obrazu siebie i innych;
– dostarczanie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu;
– pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistej;
– przygotowanie do wyboru dalszej drogi kształcenia, zapoznanie z rynkiem pracy;
– oferowanie i nauka alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
– kształtowanie poczucia własnej wartości, godności, zdolności do podejmowania dojrzałych decyzji oraz umiejętności funkcjonowania bez
nałogów.
1.PROMOCJA ZDROWIA
Dostarczenie uczniom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia, szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka.
Sposób realizacji
Termin realizacji
Osoby odpowiedzialne
– dbałość o właściwy rozwój fizyczny, organizowanie szkolnych imprez sportowych (Dzień Sportu);
– organizowanie wycieczek pieszych, autokarowych, rajdów;
– zapewnienie uczniom aktywnego udziału w różnego typu zawodach sportowych na różnych
szczeblach;
– prowadzenie zajęć poświęconych tematyce zdrowia w różnych aspektach;
– omówienie zjawiska anoreksji i bulimii;
– propagowanie czytelnictwa czasopism promujących zdrowy tryb życia;
– zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III „Stres pod kontrolą”
– uczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
– cykl spotkań z pielęgniarką dotyczących samobadania piersi – Akcja „Różowa wstążeczka”
– zorganizowanie imprezy szkolnej z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców;
Czerwiec 2011
Wiosna 2011
przez cały rok szkolny
przez cały rok szkolny
grudzień/styczeń 2011
przez cały rok szkolny
marzec 2011
przez cały rok szkolny
II semestr
Wrzesień 2010
Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciele,wychowawcy
Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciele,wychowawcy
Nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciele przedmiotowi
Nauczyciel biologii, pedagog szkolny
Wychowawcy
Dyrektor szkoły
Wychowawcy, pedagog
Nauczyciel biologii
Dyrektor, wychowawcy
2. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień i ich skutkami, nauka zapobiegania uzależnieniom
Sposób realizacji
Osoby odpowiedzialne
Termin realizacji
– prowadzenie warsztatów na temat przyczyn i skutków uzależnień dla uczniów klas I, II
– prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych uzależnieniom, dyskusja
– szkolenie dla Rady Pedagogicznej dot. profilaktyki uzależnień
– otoczenie opieką uczniów, u których występują zachowania ryzykowne
– spotkania z rodzicami, przekazywanie na bieżąco informacji o funkcjonowaniu ucznia
w szkole;
– dyskusja na temat form spędzania wolnego czasu
– prowadzenie warsztatów dotyczących asertywności i tolerancji
– organizowanie wyjazdów klasowych służących integracji klasy
– przekazywanie informacji o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów
borykających się z trudnościami;
Wychowawcy, pedagog
Wychowawcy, pedagog
Pedagog
Przez cały rok szkolny
Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania.
Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania
II semestr
Jesień/wiosna
Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania
II semestr
Wg zapotrzebowania przez cały rok szkolny
Marzec 2011
Dyrekcja, pedagog, wychowawcy, nauczyciele
Dyrekcja, pedagog, wychowawcy, nauczyciele
Dyrekcja, pedagog, wychowawcy, nauczyciele
Psycholog z Poradni nr.4
Wychowawcy
Dyrekcja, pedagog,
3.PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO
Rozwijanie zainteresowań uczniów, dostarczanie uczniom odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych, wywołanie refleksji na temat własnej przyszłości
Sposób realizacji
Osoby odpowiedzialne
Termin realizacji
– prowadzenie warsztatów integracyjnych dla nowo przyjętych uczniów klas I
– prowadzenie zajęć poświęconych autoprezentacji
-zapoznanie uczniów
z ważnymi dokumentami szkoły
– wyjazdy uczniów na wycieczki i biwaki integracyjne
– konsultacje dotyczące przyszłości i wyboru kierunku studiów;
– udział w „Drzwiach Otwartych” gdańskich uczelni
– omawianie bieżących wydarzeń w świecie;
Wychowawca
Wychowawca, pedagog
Dyrekcja, wychowawcy
Wychowawcy
Wychowawcy, pedagog, dyrekcja
Wychowawcy, pedagog
Dyrekcja, wychowawcy, pedagog, nauczyciele
Wrzesień 2010
Marzec 2011
Wrzesień, wg zapotrzebowania przez cały rok szkolny
Jesień, wiosna
Wg zapotrzebowania przez cały rok szkolny
Wg zapotrzebowania przez cały rok szkolny
Wg zapotrzebowania przez cały rok szkolny
4. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZESTĘPCZOŚCI
Poznanie środowisk rodzinnych uczniów, pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo
Sposób realizacji
Osoby odpowiedzialne
Termin realizacji
– stały kontakt wychowawców z rodzicami uczniów, spotkania na wywiadówkach
– zapoznanie uczniów z Wewnętrznym Systemem Oceniania w szkole
– zorganizowanie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów
– warsztaty o przeciwdziałaniu agresji
– opracowanie informatora z adresami i telefonami instytucji wspierających rodziców
i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności.
Dyrekcja
Wychowawcy
Dyrekcja
Pedagog
Pedagog
Wg zapotrzebowania przez cały rok szkolny
Wrzesień, wg zapotrzebowania przez cały rok szkolny
Wg zapotrzebowania przez cały rok szkolny
Marzec 2011
Październik 2010