Formularz rejestracyjny

Statut szkoły

STATUT  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  „COLLEGIUM GEDANENSE”

 

Tekst jednolity obowiązujący na dzień 01.września 2015 r.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

ROZDZIAŁ I.   CEL I ZADANIA SZKOŁY

Art.l

 1. Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense”, zwane dalej szkołą, jest szkołą dzienną ponadgimnazjalną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzoną przez pana Grzegorza Noconia, zwanym dalej osobą prowadzącą.
 2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Gdańsku

Art.2

 1. Celem i zadaniem działania szkoły jest:

a/ wykształcenie i wspieranie rozwoju młodego człowieka oraz przygotowanie go do życia we współczesnym świecie

b/ zapewnienie uczniom pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej

c/ rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego

d/ kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupach i wspólnotach społecznych

e/ propagowanie i organizowanie działań na rzecz środowiska lokalnego

 1. W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające osobowość ucznia, oparte o najnowsze osiągnięcia psychologii humanistycznej.

Najważniejsze aspekty pracy wychowawczej z młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju emocjonalnego, określa program profilaktyczny i wychowawczy szkoły.

Art.3

 1. Majątek szkoły tworzony jest drogą opłat uczniowskich (wpisowego i czesnego) dotacji i subwencji, darowizn, spadków. Szkoła może korzystać ze wsparcia materialnego oraz usług osób i instytucji.
 2. Rodzice zobowiązani są do wpłaty czesnego za dany miesiąc do 15-tego każdego miesiąca, podczas całego roku szkolnego, tzn. od 01.09 do 31.08 roku następnego.
 3. W okresie tygodnia od przyjęcia dziecka do Szkoły rodzice zobowiązani są do uiszczenia bezzwrotnego wpisowego.
 4. Wysokość czesnego i wpisowego ustala dyrektor szkoły.
 5. Opóźnienie we wniesieniu czesnego lub którejkolwiek z opłat powoduje konieczność zapłaty kary w wysokości odsetek ustawowych.
 6. Zaległość przekraczająca dwa miesiące upoważnia dyrektora szkoły do usunięcia ucznia ze szkoły.
 7. W przypadku rezygnacji ucznia z uczęszczania do szkoły lub jego usunięcia czesne oraz inne opłaty powinny być uregulowane do końca roku szkolnego.
 8. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przesunąć termin płatności czesnego i wpisowego.
 9. W przypadkach losowych dyrektor szkoły może zwolnić rodziców (opiekunów prawnych) ucznia z obowiązku opłaty czesnego i wpisowego.
 10. Za uczestnictwo w imprezach kulturalnych typu wyjście do kina, teatru oraz w wycieczkach uczniowie ponoszą osobne opłaty.

ROZDZIAŁ II   PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Art.4

 1. Nikt nie ma prawa przeszkadzać uczniowi w nauce.
 2. Nikt nie prawa wyrządzać uczniowi fizycznej ani moralnej szkody.
 3. Uczeń ma prawo, żeby zwracano się do niego i traktowano z szacunkiem.
 4. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej własności.
 5. Uczeń ma prawo do swobody wypowiedzi.
 6. Uczniowie mają prawo do tworzenia samorządu uczniowskiego.
 7. Zasady działania samorządu ustalają uczniowie w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 8. Uczeń ma obowiązek zapoznania się z szkolnym systemem oceniania.
 9. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych (w tym również w warsztatach psychologicznych), przygotowywać się do zajęć oraz właściwie zachowywać się na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę
 10. Uczniowie mają obowiązek respektowania poleceń nauczycieli.
 11. Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia szkoły pełną odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) lub uczeń.
 12. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwrócić się z prośbą do wychowawcy(pisemna lub ustną) o usprawiedliwienie nieobecności w szkole najpóźniej do końca danego miesiąca.
 13. Uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie pisemnej lub ustnej prośby rodziców (opiekunów prawnych).
 14. Uczeń pełnoletni może osobiście zwrócić się do wychowawcy z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 15. Decyzje o usprawiedliwieniu nieobecności lub zwolnieniu ucznia z lekcji podejmuje wychowawca lub dyrektor szkoły.
 16. Podczas zajęć szkolnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Telefony winny być bezwzględnie wyłączone. Jeżeli uczeń korzysta z telefonu na zajęciach wówczas aparat jest konfiskowany, wyłączany i zdeponowany w kasie pancernej. Odbiór telefonu może nastąpić po ostatniej godzinie lekcyjnej ucznia.
 17. Uczniowie szkoły mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd
 18. Uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

 

ROZDZIAŁ III   PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Art. 5

 1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest kształcić uczniów w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności:

a/ przestrzegać czasu pracy określonego w zakładzie pracy

b/ przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku

c/ przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych

d/ dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie

e/ przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach

f/ przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

g/ podnosić kwalifikacje zawodowe i uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez zakład pracy

h/ uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 1. Pracodawca zobowiązany jest zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków oraz jego podstawowymi uprawnieniami.
 2. Pracownik ma pełne prawo do poszanowania swojej własności
 3. Pracownik ma prawo, żeby zwracano się do niego i traktowano z szacunkiem.
 4. Pracownik ma prawo do wyrażania własnych poglądów.
 5. Pełny zakres praw pracowników określa kodeks pracy i regulamin pracy

ROZDZIAŁ IV   ZASADY PRZYJMOWANIA I SKREŚLANIA UCZNIÓW

Art.6

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i po złożeniu podania, świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz wpłacenia wpisowego.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwolnić ucznia z rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Uczeń naruszający postanowienia statutu może zostać usunięty ze szkoły decyzją Rady Pedagogicznej
 4. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów decyzją dyrektora na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:

 

a/ w wyniku niepłacenia czesnego przez dwa kolejne miesiące.

b/ nagminnego niepodporządkowania się poleceniom nauczycieli i dyrektora szkoły

c) naruszania postanowień statutu szkoły

d/ rażącego naruszenia norm współżycia społecznego (np. udział w rozbojach, rozprowadzanie środków odurzających, kradzieże, itp)

 1. Skreślenie uczeń z listy uczniów z powodów wymienionych w art.6 ust. 4 od b do c musi zostać poprzedzone :

a/rozmową ucznia z wychowawcą klasy oraz potwierdzone wpisem do teczki wychowawcy.

b/ udzieleniem ustnych upomnień przez dyrektora szkoły oraz potwierdzone wpisem do teczki wychowawcy

c/ udzieleniem pisemnego ostrzeżenia (nagany) przez dyrektora szkoły lub zawarciem kontraktu pomiędzy szkołą a uczniem

 1. Decyzje o skreśleniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rada Pedagogicznej.
 2. Uczeń, grupa uczniów lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od momentu wydania uchwały mogą zwrócić się prośbą do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej o nieskreślanie ucznia.
 3. Dyrektor szkoły zwołuje ponownie Radę Pedagogiczną, która rozpatruje odwołanie od poprzedniej decyzji.
 4. Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji Rady Pedagogicznej w terminie 14-u dni, od momentu skreślenia wydanego na piśmie do Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ V   ZASADY OCENIANIA

Art. 7

 

 1. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi integralną część statutu szkoły.

ROZDZIAŁ VI   ORGANY SZKOŁY

Art.8

 1. Organami szkoły są: dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, samorząd uczniowski.

Art. 9

 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje osoba prowadząca szkołę.

Art.10

 1. Do zadań dyrektora szkoły należy :

a/ kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz

b/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego

c/ zwoływanie Rady Pedagogicznej

d/ zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

e/ dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy

f) organizacja administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły

g/ dysponowanie środkami finansowymi szkoły w ramach budżetu

h/ sporządzanie budżetu szkoły

 1. Dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora ds. pedagogicznych, który:

a/ analizuje wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej

b/ prowadzi czynności związane z wewnętrznym doskonaleniem nauczycieli

c/prowadzi i zabezpiecza dokumentacje szkolną

d/koordynuje współpracę z rodzicami

e/monitoruje realizację programu wychowawczego, szkolnego programu profilaktyki

f/planuje, nadzoruje działania związane z wydarzeniami szkolnymi, uroczystościami i wycieczkami

g/wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora

 1. Powierzanie tych powyżej wymienionych funkcji i odwołań z tychże funkcji dokonuje dyrektor.

Art. 11

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a/ zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

b/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole

c/ podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów

d/ przygotowanie i zatwierdzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

e/ przygotowanie i zatwierdzenie programu wychowawczego szkoły

f/ zatwierdzanie planów nauczania i planów pracy szkoły

g/ opiniowanie organizacji pracy szkoły, przede wszystkim tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uchwalanie regulaminu Rady Pedagogicznej

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

Art. 12

 1. W szkole może działać samorząd uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wyboru przedstawicieli samorządu określają uczniowie w porozumieniu z dyrektorem szkoły
 4. Samorząd szkoły może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi opinie i wnioski dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności związanych z realizacją podstawowych praw ucznia takich jak :

a/ prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami

b/ prawo do jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu

c/ prawo do organizacji życia szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

d/ prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły

 

ROZDZIAŁ VII   ORGANIZACJA SZKOŁY

Art. 13

 1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje jeden lub dwa oddziały w klasach I- III

Art. 14

 1. W szkole prowadzone są zajęcia zgodne z ramowym planem nauczania określonym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji oraz zgodne z podstawą programową określoną w rozporządzeniu MEN. Szczegółowy rozkład zajęć dla każdej klasy ustala dyrektor tworząc szkolny plan nauczania w cyklu kształcenia.

Art. 15

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są zajęcia:

a/ obowiązkowe

b/ dodatkowe

c/ pozalekcyjne

 1. Zajęcia obowiązkowe odbywają się w klasach maksymalnie 28- osobowych.
 2. W pierwszej klasie odbywają się zajęcia realizowane na poziomie podstawowym za wyjątkiem języka angielskiego, który może być realizowany na poziomie rozszerzonym
 3. Po I klasie każdy uczeń ma obowiązek wybrania przynajmniej jednego dodatkowego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym wymienionego w liście sporządzonej przez dyrektora szkoły.
 4. Jeżeli w klasie pierwszej język angielski realizowany jest na poziomie podstawowym uczeń ma obowiązek po klasie pierwszej wybrania przynajmniej dwóch przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym
 5. Zajęcia z wybranych przedmiotów mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych.
 6. Po ukończeniu klasy trzeciej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i ma prawo przystąpić do egzaminów maturalnych.

 

Art. 16

 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w zależności od terminu ferii zimowych i ustalana jest przez dyrektora w pierwszym tygodniu września.

Art. 17

 1. Ustala się doroczną nagrodę rady pedagogicznej   CeGła przyznawaną za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, oraz zaangażowanie w życie szkolne. Nagrodę przyznaje się uwzględniając kandydatury wysunięte przez uczniów i nauczycieli.

 

Art. 18

 1. Szkoła używa pieczątki z nazwą Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense” 80-335 Gdańsk ul. Sztormowa 9, tel. (058)559 00 66, fax 5590068 NIP 584-146-26-58 oraz pieczęci urzędowych: małej i dużej z nazwą Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense” w Gdańsku.

 

ROZDZIAŁ VIII   PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 17

 1. Niniejszy statut może być nowelizowany przez osobę prowadzącą na wniosek: dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.