Szkolny System Oceniania


Szkolny System Oceniania

ZAŁĄCZNIK Do statutu szkoły Liceum Ogólnokształcącego COLLEGIUM GEDANENSE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

„COLLEGIUM GEDANENSE”

Tekst jednolity na dzień 21 sierpnia 2020 r.

§ 1  ZASADY OCENIANIA

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia
  2. Zachowanie ucznia

1a. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, oraz realizowanych w szkole programów nauczania i wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania dla dodatkowych zajęć edukacyjnych.

1b. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. Monitorowanie pracy ucznia;
  2. Informowanie go o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 
  3. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć
  4. Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  5. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  6. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu ucznia, a także szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  7. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych  niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego oraz oceniania kształtującego;
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  6. ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia
 1. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania :
  1. wynikają z ustawy  z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn.zm.);  oraz niektórych innych ustaw oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534)
  2. uwzględniają ponadto:
   • zgodność z podstawą programową,
   • kryterialność ocen (wynikają z przedmiotowych systemów oceniania), 
   • systematyczność w gromadzeniu informacji o uczniu,
   • różnorodność metod oraz form sprawdzania i oceniania,
   • czytelność i jasność komentarza towarzyszącego ocenie, 
   • uznawanie pierwszeństwa informacji pozytywnej o osiągnięciach ucznia nad ujawnianiem jego braków edukacyjnych
   • wskazywanie uczniom sposobów pokonywania trudności w uczeniu się oraz poprawie zachowania,
   • zachowanie elastyczności w stanowieniu wymagań wobec uczniów o specyficznych trudnościach,
   • jawność ocen zarówno dla ucznia jak i dla rodziców (prawnych opiekunów). 
 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
  1. bieżące;
  2. klasyfikacyjne:
 • śródroczne i roczne;
 • końcowe
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
 4. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
 5. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

  § 2  TRYB OCENIANIA

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania – poprzez. Za poinformowanie rodzica uznaje się podpis na liście obecności na zebraniu. Za poinformowanie ucznia uznaje się wpis w dzienniku lekcyjnym.  
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Za poinformowanie rodzica uznaje się podpis na liście obecności na zebraniu. Za poinformowanie ucznia uznaje się wpis w dzienniku lekcyjnym 
  3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – poprzez zamieszczenie WSO na stronie internetowej szkoły. 

1a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tegoż orzeczenia 
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującej  na potrzebę takiego dostosowania; 
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punkcie a,b,c, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach  wykonywania  przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej  oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym spotkaniu z rodzicami o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  3. Potwierdzeniem poinformowania uczniów jest odpowiedni  wpis tematu godziny wychowawczej w dzienniku lekcyjnym, potwierdzeniem poinformowania rodziców są podpisy rodziców pod programem spotkania z rodzicami.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach w  nauce i frekwencji uczniów podczas:
  1. ogólnoklasowych spotkań – co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego
  2. indywidualnych spotkań z nauczycielami
  3. rozmów telefonicznych
  4. korespondencji mailowe
  5. poprzez dziennik Librus 
 1. Ocenie podlegają:
  1. pisemne sprawdziany wiadomości :
   • praca pisemna
   • prace klasowe (2h)
   • sprawdzian (1h)
   • kartkówki – max. 20-minutowe, obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie tematy zajęć edukacyjnych 
   • analiza tekstu
   • wypracowanie
  2. praca ucznia na lekcji:
 • odpowiedź ustna ucznia
 • aktywność podczas zajęć
 • analiza tekstu
 • wypracowanie
 • karta pracy
 • prezentacja
 1. praca domowa ucznia:
 • praca pisemna 
 • praca projektowa
 • praca badawcza
 • prezentacja
 1. Nauczyciel zobowiązany jest z wyprzedzeniem informować o pracach klasowych z większej partii materiału (tygodniowe wyprzedzenie z wpisem do dziennika) przestrzegając zasady – jedna praca dziennie. Inne formy sprawdzania wiedzy, w tym kartkówki, nie muszą być wcześniej zapowiadane. Jeżeli przełożenie pracy klasowej nastąpi z winy lub na prośbę uczniów to dopuszcza się większą ilość prac klasowych jednego dnia. W sytuacji, kiedy praca klasowa nie odbędzie się z powodu nieobecności uczniów lub ich winy, to kolejny termin pracy ustala nauczyciel.
 2. W razie sporu lub wątpliwości co do charakteru sprawdzianu, uczniowie mogą zwrócić się do dyrektora o rozstrzygnięcie sporu.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić sprawdzian ucznia w ciągu 14 dni.  W uzasadnionych przypadkach losowych dyrektor może przesunąć termin.
 4. W przypadku kiedy nauczyciel nie odda sprawdzianu w terminie, każdy uczeń ma możliwość podjęcia decyzji o wpisaniu wystawionej oceny do dziennika.
 5. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego obejmują wszystkie przedmioty z tym, że przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych,  winno się brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
 6. Uczeń, który był nieobecny na pracy pisemnej, ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela na      pierwszych zajęciach po ustaniu nieobecności w celu wyznaczenia przez nauczyciela terminu pisania pracy– uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w okresie nieprzekraczającym 14 dni. Jeżeli uczeń nie spełni powyższych warunków, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej w terminie i w formie ustalonej z nauczycielem.
 8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tychże zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
  1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania w miejsce oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  2. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z określonych ćwiczeń podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
  1. W przypadku ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tegoż orzeczenia.
  2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. 
 3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej, oraz
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.  
 6. W przypadku niewystawienia oceny śródrocznej (rocznej) przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia w wyniku nagłych zdarzeń losowych (zgon, wyjazd itp.), wystawia je wychowawca w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
 7. Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalane są przez nauczyciela najpóźniej na dwa tygodnie  przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Ustalenie oceny przewidywanej odbywa się przez wpisanie tej oceny jako oceny proponowanej w e-dzienniku Librus.
 8. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalane są najpóźniej na dwa dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 9. Ustalenie śródrocznej, rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej odbywa się przez wpisanie tej oceny jako oceny śródrocznej, rocznej lub końcowej w dzienniku elektronicznym Librus.
 10. Ustalone śródroczne, roczne i końcowe oceny z zajęć edukacyjnych zatwierdzane są na odpowiednim (śródrocznym lub rocznym) klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej.
 11. Terminy śródrocznego i rocznego klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej w zależności od terminu ferii zimowych ustalane są przez dyrektora szkoły w pierwszym tygodniu września.
 12. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 13. Ustala się następujące sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach i zachowaniu:
  1. O bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniowie i rodzice są informowani:
   • uczniowie: przez nauczyciela danych zajęć, oraz wychowawcę klasy 
   • rodzice (opiekunowie prawni): poprzez wpis w dzienniku elektronicznym lub na zebraniu z rodzicami lub drogą mailową, telefoniczną,SMSy
  2. O przewidywanych śródrocznych, rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniowie i rodzice (opiekunowie prawni) informowani są:
   • uczniowie: przez nauczyciela danych zajęć, oraz wychowawcę klasy 
   • rodzice (opiekunowie prawni): poprzez wpis w dzienniku elektronicznym, na zebraniu z rodzicami, bądź drogą mailową, sms.

Za poinformowanie rodzica uznaje się podpis pod programem zebrania, odpowiedź zwrotną przesłaną pocztą elektroniczną, zalogowanie się na stronie dziennika elektronicznego, potwierdzenie otrzymania SMSa

Poinformowanie o proponowanej ocenie nie jest jednoznaczne z jej wystawieniem

 1. O zagrożeniu śródroczną, roczną lub końcową oceną niedostateczną oraz śródroczną, roczną lub końcową oceną naganną zachowania informuje się uczniów i rodziców (opiekunów prawnych):
  • uczniowie: przez nauczyciela danych zajęć, oraz wychowawcę klasy 
  • rodzice: poprzez wpis w dzienniku elektronicznym, na zebraniu z rodzicami, bądź drogą mailową, sms. Za poinformowanie rodzica uznaje się podpis pod programem zebrania , odpowiedź zwrotną przesłaną pocztą elektroniczną , zalogowanie się na stronie dziennika elektronicznego, potwierdzenie otrzymania smsa
 1. Uwagi pozytywne i negatywne na temat zachowania ucznia są wpisywane do dziennika. Za poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) o zachowaniu ucznia uznaje się kontakt telefoniczny, mailowy, sms , osobisty lub wpis w dzienniku elektronicznym
 2. Wychowawca klasy informuje  uczniów i rodziców o śródrocznych, rocznych, końcowych przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem  Rady Pedagogicznej
 3. O poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia informuje się rodziców lub opiekunów prawnych podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych spotkań z rodzicami i konsultacji z nauczycielami.
 4. O ocenie z pracy pisemnej uczeń jest informowany nie później niż po upływie 14 dni, w przeciwnym wypadku uczeń ma prawo do decyzji o wpisaniu oceny do dziennika.
 1. Ustala się następujące sposoby uzasadniania ustalonych ocen:
  1. Przy odpowiedzi ustnej uczeń uzyskuje uzasadnienie ustne;
  2. Przy pracach pisemnych – punktacja (znana uczniom wcześniej) lub komentarz pisemny;
  3. Przy omawianiu testów diagnozujących, próbnych matur uczeń uzyskuje pisemną   informację o opanowanych umiejętnościach oraz umiejętnościach wymagających opanowania i poprawy. Informację taką uznaje się za uzasadnienie oceny.
  4. Na ustną prośbę rodzica nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie, na pisemny wniosek – pisemnie. Ustne uzasadnienie ocen dokonywane jest w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, pisemne w terminie 14-u dni od złożenia wniosku.
  5. W przypadku ustalenia rocznej oceny niedostatecznej nauczyciel przedmiotu ma obowiązek sporządzić, do czasu zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej uzasadnienie oceny zawierające: powód ustalenia oceny niedostatecznej zgodny z WSO; propozycję form pomocy i sposoby korzystania z nich;
 2. Ustala się następujące zasady udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych oraz dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego:
  1. Kartkówki, prace pisemne oraz testy diagnozujące określające poziom przygotowania do egzaminu są przechowywane przez nauczyciela przez jeden rok szkolny i udostępniane na wniosek ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) wyłącznie na terenie szkoły i w obecności nauczyciela; wgląd w pracę rodzic (opiekun prawny) potwierdzają podpisem na pracy ucznia; 
  2. dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana na wniosek ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) wyłącznie na terenie szkoły i w obecności osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły; wgląd w dokumentację uczeń i rodzic potwierdzają podpisem na protokole z tego egzaminu; 
  3. dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana na wniosek ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) wyłącznie na terenie szkoły i w obecności wyznaczonej przez dyrektora szkoły osoby; wgląd w dokumentację uczeń i rodzic (opiekun prawny) potwierdzają podpisem na protokole z tego egzaminu. 

§3  SKALA OCEN

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne  i roczne wyraża się w stopniach opartych w skali 1-6 

Celujący – (cel) 6 

Bardzo dobry – (bdb) 5 

Dobry-(db) 4 

Dostateczny – (dst) 3 

Dopuszczający – (dop) 2 

Niedostateczny – (ndst) l

 1. Oceny cząstkowe ustalane są wg następujących przedziałów procentowych.

0 % -39% – niedostateczny

40%-44% – dopuszczający (-)

45%-49% – dopuszczający

50%-54%- dopuszczający (+)

55%-59% – dostateczny (-)

60%-64% – dostateczny 

65%-69% – dostateczny (+)

70%-74% – dobry (-)

75%-79% – dobry

80%-84% – dobry (+)

85%-89% – bardzo dobry (-)

90%-98% – bardzo dobry (+)

99%-100% – celujący

 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceniania . Polega on na tym, że na danym przedmiocie nauczyciele ustalają  maksymalną sumę punktów możliwą do zdobycia za poszczególne sprawdziany, prace klasowe, odpowiedzi, a także aktywność, pracę na lekcji. Oceny cząstkowe są ustalane na podstawie zdobytych punktów za dany sprawdzian czy pracę na lekcji  w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za tę formę sprawdzenia i według przyjętych  przedziałów procentowych. Poszczególne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia są punktowane w następujący sposób:

praca pisemna 50p

praca klasowa (2h) 40p

praca plastyczna I 10p

praca plastyczna II 20p

praca plastyczna III 30p

sprawdzian (1h) 30p

kartkówka 10p

odpowiedź ustna 10p

odpowiedź ustna 20p

odpowiedź ustna 20p

projekt 30p

prezentacja I 10p

prezentacja II  20p

praca badawcza 50p

analiza tekstu 20p

karta pracy 10p

wypracowanie 20p

aktywność 5p

praca domowa I 5p

praca domowa II 10p

praca domowa III 15p

praca domowa IV 20p

praca domowa V 30p

Do dziennika wpisywana jest ocena cząstkowa, nauczyciel może wpisać także ilość punktów.

Ocena śródroczna czy  roczna jest ustalana na podstawie sumy zdobytych wszystkich punktów za różne formy sprawdzenia  w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wszystkie formy sprawdzenia i wg przyjętych  przedziałów procentowych:

0%-36% – niedostateczny

37%- 51% – dopuszczający 

52%-66% – dostateczny 

67%-81% – dobry 

82%-95% – bardzo dobry 

96%-100% – celujący

 1. Przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują opisową opinię, zawierającą informacje o postępach w nauce, wskazówkach do dalszej pracy, postawie i zachowaniu ucznia.
 2.  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni cząstkowych i klasyfikacyjnych
  1. stopień celujący uzyskuje uczeń który:
   • pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem w domu i w szkole;
   • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej dziedziny, proponuje rozwiązania nietypowe;
   • wykazywał się dużą inwencją twórczą.
  2. stopień bardzo dobry uzyskuje uczeń który:
 • pracował systematycznie z zaangażowaniem na lekcji i w domu
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
 1. stopień dobry uzyskuje uczeń który:
 • pracował w miarę systematycznie
 • opanował wiadomości umiarkowanie trudne, ale niezbędne w dalszej nauce
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w typowych sytuacjach
 1. stopień dostateczny uzyskuje uczeń który:
 • opanował wiadomości i umiejętności określane programem nauczania na poziomie podstawowym określonym przez nauczyciela
 • potrafi zastosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych wg poznanego wzorca
 1. stopień dopuszczający uzyskuje uczeń który:
  • wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszej nauce
  • rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności
 1. ocenę niedostateczną uzyskuje uczeń który:
  • nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, określonych programem nauczania w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
  • nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności

Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać:    
  1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
  2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
  3. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
  4. dbałość o honor i tradycje szkoły
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
  6. okazywanie szacunku innym osobom
 1. Ocenę  zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:
  1. wzorowe 
  2. bardzo dobre 
  3. dobre
  4.  poprawne 
  5. nieodpowiednie 
  6. naganne
 2. Ocenę  zachowania ustala wychowawca klasy.
 3. Oceniając zachowanie ucznia bierze się pod uwagę: 
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły 
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej 
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
  7. okazywanie szacunku innym osobom
  8. frekwencję na zajęciach szkolnych 
  9. punktualność
 1. Przy wystawianiu ocen z zachowania obowiązują następujące kryteria:
  1. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który spełnia zdecydowaną większość z niżej wymienionych kryteriów:
 • należycie wywiązuje się z obowiązków ucznia
 • ma wzorową kulturę osobistą
 • jest życzliwy, uczynny i kulturalny w stosunku do pracowników szkoły, koleżanek i kolegów
 • szanuje godność własną i innych osób
 • jest uczciwy, nie oszukuje, także w zakresie wykonywanych prac
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i właściwie reaguje na zagrożenia
 • dba o mienie szkoły, ład i estetykę otoczenia
 • jego wypowiedzi cechuje dbałość o piękno języka ojczystego
 • dba o honor i tradycje szkoły, czynnie angażując się w ich kultywowanie
 • działa dla dobra szkoły także poza nią z własnej inicjatywy
 • angażuje się w życie lokalnej społeczności poprzez udział w akcjach społecznych, wolontariat itp.
 • jest punktualny, a w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia
 • nie otrzymał negatywnych uwag o zachowaniu się w szkole i poza nią
 1. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który spełnia większość z niżej wymienionych kryteriów:
 • należycie wywiązuje się z obowiązków ucznia
 • jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń
 • jest życzliwy, uczynny i kulturalny w stosunku do pracowników szkoły, koleżanek i kolegów
 • szanuje godność własną i innych osób
 • jego zachowanie w szkole i poza nią nie budzi zastrzeżeń
 • postępuje uczciwie, nie kłamie, nie oszukuje
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i właściwie reaguje na zagrożenia
 • dba o mienie szkoły, ład i estetykę otoczenia
 • stara się dbać  o piękno języka ojczystego
 • dba o honor i tradycje szkoły 
 •  jest zaangażowany w życie szkoły i działanie dla dobra społeczności szkolnej
 • jest punktualny, a w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 40 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia
 • nie otrzymał negatywnych uwag o zachowaniu się w szkole i poza nią
 1. Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który spełnia większość z niżej wymienionych kryteriów:
 • Wywiązuje się z obowiązków ucznia, jednakże bez większego zaangażowania w życie szkoły
 • jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń poza incydentalnymi uchybieniami
 • nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową
 • nie przekracza świadomie norm społecznych 
 • zwykle jest uczynny, życzliwy i kulturalny w stosunku do pracowników szkoły koleżanek   i kolegów
 • stara się dbać o piękno języka, nie używa wulgaryzmów
 • dba o mienie szkoły ład i estetykę otoczenia
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa
 • jest na ogół punktualny, chociaż zdarzają się uchybienia
 • w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 60 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
 1.   Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który spełnia większość z niżej wymienionych kryteriów:
 • wywiązuje się z obowiązków ucznia, jednakże bez większego zaangażowania w życie szkoły
 • jego kultura osobista niekiedy budzi uzasadnione zastrzeżenia, 
 • nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową, 
 • nie przekracza świadomie norm społecznych, w danym roku szkolnym nie otrzymał nagany,
 • reaguje poprawą na uwagi zwracane mu w związku z niestosownym zachowaniem
 • przestrzega na ogół zasad bezpieczeństwa, dba o mienie szkoły, ład i porządek w otoczeniu,
 • zdarzają się uwagi na temat zachowania w szkole i poza szkołą
 • zdarzają się uchybienia w punktualności
 • w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 80 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
 1.  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń który spełnia większość z niżej wymienionych kryteriów:
 • nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych
 • narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole
 • prezentuje niską kulturę osobistą
 • jego postępowanie może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa innych
 • bywa nietaktowny wobec innych, nie szanuje godności innych osób  
 • używa wulgaryzmów 
 • zdarza mu się postępować niezgodnie z zasadami uczciwości, mówić nieprawdę lub zatajać prawdę
 • w sposób bezmyślny traktuje mienie publiczne i prywatne, ale wyrządzoną szkodę stara się naprawić
 • często otrzymuje negatywne uwagi na temat zachowania w szkole i poza szkołą
 • jest niepunktualny i często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia
 1.  Ocenę naganną otrzymuje uczeń,  który spełnia większość z niżej wymienionych kryteriów:
 • nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych
 •  wielokrotnie narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole
 • w sposób uporczywy oddziałuje destrukcyjnie na grupę
 • podejmuje działania zagrażające zdrowiu lub życiu
 • niszczy mienie szkoły
 • dopuścił się wykroczenia
 • w danym roku szkolnym otrzymał nagany
 • opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia
 • fałszuje zwolnienia lekarskie, legitymację, usprawiedliwienia rodziców lub dopuszcza się innych oszustw i fałszerstw
 • dopuszcza się aktów przemocy fizycznej lub psychicznej albo aktów kradzieży
 1. Wychowawca klasy zobowiązany jest na początku roku szkolnego poinformować uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o kryteriach przyznawania ocen  zachowania i trybie usprawiedliwiania nieobecności.
 2. Ocenę  zachowania proponuje wychowawca nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem okresu klasyfikacyjnego. Wystawiając ocenę  zachowania wychowawca klasy uwzględnia opinie:
  1. nauczycieli
  2. uczniów danej klasy
  3. własną ocenianego ucznia
 3. Oceniany uczeń ma prawo do zgłoszenia swoich uwag dotyczących oceny przed jej ostatecznym wystawieniem a wychowawca obowiązek ich rozpatrzenia. Ocena jest jawna.
 4. Jeżeli w zachowaniu ucznia nastąpią wyraźne korzystne zmiany to, w następnym okresie klasyfikacyjnym ocena zachowania ucznia powinna być wystawiona zgodnie z aktualnym zachowaniem bez sugerowania się poprzednią niższą oceną.
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty  o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną.  Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 7. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 o systemie oświaty uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 4 USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI – PROCEDURY 

 1. Nieobecności ucznia na zajęciach usprawiedliwia wychowawca klasy a nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciel prowadzący.
 2. Uczeń przedstawia usprawiedliwienie tuż po nieobecności jednak nie później niż do 10 następnego miesiąca. 
 3. Dopuszcza się usprawiedliwianie przez dziennik elektroniczny,,telefoniczne, mailowe, sms bądź osobiste usprawiedliwianie przez rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Uczniowie pełnoletni mają prawo do samodzielnego usprawiedliwiania.
 5. Podstawą usprawiedliwiania ucznia pełnoletniego jest  zaświadczenie lekarskie bądź inny ważny powód.

§ 5 WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH OCEN NIŻ PRZEWIDYWANA

A. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej rocznej oceny  zachowania

 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny zachowania o jedną wyżej jeżeli:
  1. wykona prace społeczne na rzecz szkoły w wymiarze nie mniejszym niż 10h: 
 • zakres prac ustala wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Wychowawca może wziąć pod uwagę propozycje ucznia
 • w przypadku wyrządzenia szkód materialnych uczeń zobowiązany jest  ich naprawienia
 1. W okresie do wystawienia oceny zachowania uczeń nie opuści żadnej godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia i nie otrzyma uwagi od nauczyciela.

B. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. Poprawianie ocen cząstkowych.

 1. Uczeń ma prawo poprawiać oceny cząstkowe  w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
 2. Uczeń ma prawo do zmiany proponowanej przez nauczyciela śródrocznej (rocznej)  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 3. Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny), który chce uzyskać wyższą niż przewidywaną roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zgłasza się w ciągu trzech dni od uzyskania informacji na konsultacje z nauczycielem danego przedmiotu. Nauczyciel przypomina wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania danej oceny, wynikające z realizowanego programu nauczania. 
 4. Termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia wyznacza nauczyciel danego przedmiotu. 
 5. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności dokonuje nauczyciel danego przedmiotu w dowolnej, wybranej przez siebie formie dostosowanej do wymogów przedmiotu, z materiału obejmującego wiadomości i umiejętności z danego semestru.
 6. Oceny poprawiane są w terminie ustalonym przez nauczyciela uczącego/danego przedmiotu, jednak nie później niż na 4 dni przed terminem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 7. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na umówiony z nauczycielem termin z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci możliwość poprawienia oceny.
 8. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, nauczyciel w porozumieniu z uczniem wyznacza dodatkowy termin poprawy.
 9. Uczeń ma możliwość jednokrotnej poprawy, chyba że materiał został podzielony przez nauczyciela na mniejsze części.
 10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 11. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
 12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 13. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowania fizycznego, informatyki i zajęć artystycznych, – gdzie egzamin ma formę głównie zadań praktycznych. 
 14. Pytania do części pisemnej i ustnej przygotowuje nauczyciel egzaminator.
 15. Egzamin trwa:
 • do 60 minut część pisemna 
 • do 20 minut część ustna
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowiska kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator 
  3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.
 2. Nauczyciel przedmiotu – egzaminator – może być zwolniony na własną prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego samego przedmiotu z tej lub innej szkoły. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły. 
 3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin egzaminu poprawkowego;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania (pytania) egzaminacyjne;
  6. wynik egzaminu poprawkowego z części ustnej i pisemnej w punktach
  7. ustaloną ocenę klasyfikacyjną

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych  nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później jednak niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

§ 6  NIEKLASYFIKACJA UCZNIA

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli  brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia; odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodziców (opiekunów  prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
 4. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych:
  1. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. w przypadku klasyfikacji śródrocznej egzamin musi być przeprowadzony do 30 marca
  3. termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.
 5. Egzamin przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych
 6. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego i zajęć artystycznych powinien mieć formę przede wszystkim ćwiczeń praktycznych.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 
  1. nazwę zajęć edukacyjnych
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
  3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania (pytania) egzaminacyjne;
  6. wynik egzaminu klasyfikacyjnego z części ustnej i pisemnej w punktach
  7. ustaloną ocenę klasyfikacyjną
  8. pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów –  rodzice ucznia.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 33 o systemie oświaty
 12. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 33 j/w
 13. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 
 14. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się uczniowi, u którego w wyniku zmiany szkoły stwierdzono różnice programowe. Uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych z określonych przedmiotów w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

§ 7  ZASTRZEŻENIA DO OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania ocen,  dyrektor szkoły powołuje komisję która:

A. w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustne , oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

Termin sprawdzianu ustalany jest  z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powoduje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności
 4. imię i nazwisko ucznia 
 5. zadania (pytania) sprawdzające
 6. wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

B. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego komisji

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego komisji. 

 1. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji
  2. wychowawca oddziału szkolnego
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
  4. pedagog szkolny, jeżeli jest zatrudniony w szkole
  5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole
  6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego – jeżeli działa
  7. przedstawiciel Rady Rodziców – jeżeli działa
 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  2. termin posiedzenia komisji,
  3. imię i nazwisko ucznia;
  4. wynik głosowania,
  5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna , z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Procedury z punktu 2 A. stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez  komisję  jest ostateczna. 
 3. Za prawidłowy przebieg procedury egzaminów objętych szkolnym systemem nauczania   odpowiada  dyrektor szkoły.

§ 8  POMOC UCZNIOM 

Formy pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi; jeżeli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału ma prawo do:

 1. dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem
 2. warunkiem udzielania pomocy jest gotowość ucznia do nadrobienia zaległości.

 § 9  NAGRADZANIE UCZNIÓW

 1. Ustala się coroczną nagrodę Rady Pedagogicznej „CeGłaˮ przyznawaną za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz  zaangażowanie w sprawy szkoły i wyróżniającą się postawę w życiu szkolnym.
 2. Nagrodę przyznaje się uwzględniając kandydatury wysunięte przez uczniów i nauczycieli. 
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Do średniej ocen rocznych wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne z:
  1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  2. religii lub etyki.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na religię poza terenem szkoły, uzyskaną ocenę wlicza się do średniej, o której mowa w punkcie 4, ocenę z tych zajęć wpisuje się na podstawie odpowiedniego zaświadczenia dostarczonego najpóźniej cztery dni przed roczną radą klasyfikacyjną.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content