Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny


„ Powinienem się nauczyć, że inni mogą być różni ode mnie, że mogą mieć inne aspiracje. Tego wszystkiego powinienem się nauczyć. Powinienem też uczynić jakiś wysiłek, aby inni mogli się nauczyć, że może być ktoś taki, jak ja, że może mieć taki sposób bycia, że nie jest on od razu i bezwarunkowo czymś, co zagraża innym.”       

Jerzy  Grotowski 

Program wychowawczo-profilaktyczny składa się z części wychowawczej i profilaktycznej.

A. Część wychowawcza

 1. Wstęp
 2. Cele i harmonogram pracy wychowawczej
 3. Zasady współpracy z rodzicami
 4. Procedury rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 5. Monitorowanie i ewaluacja programu

1. WSTĘP

I. Charakterystyka szkoły

Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gedanense” jest niewielką prywatną placówką o uprawnieniach szkoły publicznej. Trzyletnie liceum ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego, a także do dalszego kształcenia w szkołach policealnych i na uczelniach wyższych. Celem szkoły jest stworzenie wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego. Cel ten realizowany jest w oparciu o pięć elementów, które stanowią fundamenty procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole:

 • Harmonijny rozwój zgodny z możliwościami ucznia
 • Dostosowanie sposobu nauczania do indywidualnego stylu przyswajania wiedzy przez młodego człowieka
 • Prowadzenie własnego programu edukacyjno- rozwojowego, ukierunkowanego na odkrywanie własnych zasobów i radzenie sobie ze stresem (mindfulness)
 • Pobudzanie potencjału twórczego i kształtowanie umiejętności koncentracji
 • Stała i fachowa opieka nad uczniem w czasie całego procesu nauczania

Instytucje, z którymi współpracuje szkoła:

 • Pomorska Fundacja Filmowa
 • Gdyńska Szkoła Filmowa
 • Stowarzyszenie Forum Rozwoju Integralnego
 • Klinika Stresu
 • Rada Osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-os. Tysiąclecia
 • Fundacja Pies Szuka Domu
 • Hospicjum Dla Dzieci w Gdańsku
 • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
 • Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku

II. Sylwetka absolwenta

Celem szkoły jest wychowanie absolwenta doskonale przygotowanego do wejścia w dorosłe życie, zarówno pod względem intelektualnym jak i emocjonalnym. Stąd, absolutnym priorytetem jest budowanie zdrowego poczucia własnej wartości. Absolwent „Collegium Gedanense” to osoba świadoma własnej wartości, swoich mocnych i słabych stron, posiadająca umiejętność radzenia sobie ze stresem i nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi, empatyczna, potrafiąca pracować w zespole, asertywna i tolerancyjna. Szkoła pragnie wychowywać uczniów na osoby zdolne do brania odpowiedzialności za swoje wybory, rzetelne i przedsiębiorcze , ciekawe świata i nakierowane na nieustanny rozwój, nawet po zakończeniu edukacji i wejściu na rynek pracy. Tak ukształtowany człowiek ma szansę stać się wartościowym członkiem społeczności, nastawionym na pracę nie tylko dla siebie, ale również dla innych.

III. Wartości, na których opiera się program wychowawczy „Collegium Gedanense”

 • szacunek dla siebie i innych
 • tolerancja, umiejętność dialogu
 • samodzielność i samodoskonalenie się
 • odpowiedzialność
 • patriotyzm

IV. Realizatorzy i uczestnicy programu

Realizatorami programu są:

 • Dyrekcja szkoły
 • wszyscy nauczyciele pracujący w szkole, zwłaszcza wychowawcy klas
 • psycholog szkolny

Realizacja programu odbywa się we współpracy z rodzicami oraz prawnymi opiekunami uczniów. W razie potrzeby o pomoc w realizacji programu wychowawczego mogą zostać poproszeni przedstawiciele instytucji powołanych do wspierania dzieci i młodzieży. Uczestnikami programu są wszyscy uczniowie szkoły.

 2. CELE i HARMONOGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ

I. Cele ogólne

Opisane w programie działania wychowawcze uwzględniają cztery aspekty wychowania:

 • Wspomaganie naturalnego rozwoju
 • Kształtowanie sposobu myślenia i postaw
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych
 • Korekcja deficytów i Określenie celów ogólnych Wspomaganie naturalnego rozwoju ·       Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów ·       Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy ·       Integracja grupy uczniowskiej ·       Rozwijanie poczucia własnej wartości Kształtowanie sposobu myślenia i postaw ·       Kształtowanie postawy szacunku dla siebie i innych ·       Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory ·       Kształtowanie postawy tolerancji i otwarcia na innych ·       Kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa narodowego i kultury swojego kraju Profilaktyka zachowań ryzykownych ·       Wzmacnianie czynników chroniących młodzież przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne. ·       Wsparcie i edukacja rodziców i nauczycieli dotyczące realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych w domu i szkole. ·       Wsparcie młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych. ·       Wzmożenie dyscypliny na lekcjach. Korekcja deficytów i urazów ·       Niwelowanie przejawów agresji w szkole, kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły ·       Doskonalenie kultury bycia ·       Promowanie zdrowego stylu życia ·       Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

II. Harmonogram działań

Cel ogólny  Cele szczegółoweForma realizacjiOsoby odpowiedzialne
1.     Wspomaganie naturalnego rozwoju
Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów-nauczyciele i wychowawcy znają zainteresowania i zdolności uczniów, uczniowie potrafią określić swoje mocne i słabe strony, -uczniowie rozwijają swoje zdolności zgodnie z indywidualnymi potrzebami-obserwacja,  rozmowy, diagnozy wstępne, ankiety, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce -prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta, promowanie czytelnictwa, prezentowanie talentów na forum szkołynauczyciele, wychowawcy, psycholog szkolny nauczyciele
Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy-uczniowie potrafią zaplanować swoją pracę, potrafią stworzyć plan działań oraz przewidzieć, ile czasu potrzebują na poszczególne zadania, są punktualni-lekcje wychowawcze, inne lekcjewychowawcy, nauczyciele
Integracja grupy uczniowskiej-uczniowie dobrze czują się w grupie rówieśniczej, identyfikują się ze swoją klasą, biorą aktywny udział w życiu szkoły-zajęcia integracyjne w klasie I na początku roku szkolnego, -działania wychowawcy klasy na lekcjach wychowawczych i poza nimi, -organizowanie akcji integrujących klasę, np. wspólnych wyjść, wyjazdów, wspólne organizowanie szkolnej Wigilii oraz dekorowanie swojej klasy, -Indywidualne lub grupowe spotkania z psychologiem szkolnym, -wspieranie uczniów mających problemy z integracją w klasieWychowawca, Nauczyciele, Psycholog szkolny
Rozwijanie poczucia własnej wartości-uczniowie znają swoje mocne strony, nabierają poczucia pewności siebie, potrafią przezwyciężać trudności w drodze do celu, odważają się próbować nowych rzeczy i podejmować nowe wyzwania-postawa nauczycieli wobec uczniów: docenianie osiągnięć i zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań, -proponowanie uczniom różnych form aktywności, np. pisanie artykułów na szkolnym fanpage’u, branie udziału w produkcji filmu, konkursach itp., -wspieranie uczniów nieśmiałychNauczyciele, Wychowawcy, szkolny psycholog
2.     Kształtowanie sposobu myślenia i postaw
Kształtowanie postawy szacunku dla siebie i innych-uczniowie mają zdrowe poczucie własnej wartości, dostrzegają swoje mocne strony, -Potrafią dostrzegać i doceniać mocne strony i dobre zachowania u innych, -uczniowie potrafią zachować się asertywnie,Lekcje wychowawcze oraz lekcje etyki na temat szacunku do siebie i innych, -obserwowanie zachowań uczniów i  korygowanie zachowań niewłaściwych, -postawa nauczycieli: chwalenie i docenianie osiągnięć uczniów -warsztaty asertywnościWychowawcy, nauczyciele, psycholog szkolny -psycholog szkolny
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory-uczniowie potrafią przewidywać konsekwencje swoich zachowań, -uczniowie dokonują refleksji nad swoimi decyzjami i wyborami -uczniowie potrafią odpowiedzialnie przyjąć konsekwencje swoich decyzji i zachowań-obserwowanie zachowań uczniów, -rozmowy z uczniami na temat ich zachowań i ewentualnych konsekwencji, -lekcje wychowawcze oraz lekcje etyki na temat odpowiedzialności,Wychowawcy, Nauczyciele, Psycholog szkolny
Kształtowanie postawy tolerancji i otwarcia na innych-uczniowie są świadomi, że „inny” nie musi mi zagrażać, -uczniowie dostrzegają wartość różnorodności kulturowej , -uczniowie interesują się kulturą innych krajów czy środowisk -uczniowie traktują z szacunkiem uczniów szkoły pochodzących spoza Polski -uczniowie traktują z szacunkiem uczniów o odmiennym stylu bycia, wyznających inną  religię czy pochodzących z innego środowiska-lekcje historii, polskiego, języków obcych, etyki, godziny wychowawczenauczyciele
Kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa narodowego i kultury swojego kraju– uczniowie znają najważniejsze wydarzenia z historii Polski,  znają historię i kulturę swojej „małej ojczyzny”, -uczniowie znają nazwiska i dokonania wybitnych Polaków, -uczniowie rozumieją, czym jest dobrze pojmowany patriotyzm, -uczniowie odczuwają dumę z bycia Polakami, przy jednoczesnym szacunku dla innych kultur i narodów-lekcje historii i języka polskiego, -lekcje wychowawcze, -Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, -wyjścia do muzeów, na wystawy poświęcone historii regionuNauczyciele, wychowawcy
3.     Profilaktyka zachowań ryzykownych
Szczegółowy harmonogram działań w tym zakresie jest opisany w Szkolnym Programie Profilaktyki.
4.     Korekcja deficytów i urazów
Niwelowanie przejawów agresji w szkole, kształcenie umiejętności rozwiązywanie problemów bez użycia siły-uczniowie potrafią panować nad gniewem i agresją, potrafią rozwiązywać konflikty bez użycia siły, -uczniowie nie używają przemocy słownej w kontaktach z innymi osobami, zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i przez internet-obserwacja i korygowanie niewłaściwych zachowań uczniów, -lekcje wychowawcze, -warsztaty mindfulness -spotkania ze szkolnym psychologiem-nauczyciele, wychowawcy -wychowawcy -Grzegorz Nocoń -psycholog szkolnyCały rok
Doskonalenie kultury bycia-uczniowie znają i stosują na co dzień zasady dobrego wychowania, -Odnoszą się z szacunkiem do siebie nawzajem, nauczycieli oraz innych osób, -Potrafią zachować się odpowiednio w miejscach publicznych, np. w teatrze, restauracji itp., -uczniowie nie używają wulgaryzmów-Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, obserwowanie i korygowanie niewłaściwych zachowań uczniówWychowawcy, nauczycieleCały rok
Promowanie zdrowego stylu życia-uczniowie dokonują zmian na lepsze w swoim stylu życia i sposobie odżywiania się, podejmują aktywność ruchową-lekcje poświęcone tematyce zdrowego stylu życia (biologia, przyroda, wychowanie fizyczne, godziny wychowawcze), -Dzień Sportu, -zajęcia z jogi-nauczyciele -nauczyciel wych. fizycznego -trener jogi-cały rok Czerwiec Cały rok
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem-Uczniowie znają techniki radzenia sobie ze stresem-Warsztaty mindfulness, -Lekcje wychowawcze-Grzegorz Nocoń, -wychowawcy
 1. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Istotną rolę w procesie wychowawczym odgrywają rodzice. Bez skutecznego oddziaływania ze strony rodziców rozwiązanie wielu problemów wychowawczych jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Dla szkoły zadaniem najważniejszym staje się wypracowanie polityki kontaktowania się z rodzicami w sposób, w którym szkoła odbierana jest jako sprzymierzeniec w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Tylko w przypadku przychylności ze strony rodziców możliwe jest wypracowanie wspólnej strategii postępowania wobec problemów wychowawczych dotyczących młodzieży. Podczas rozmów prowadzonych z rodzicami należy kierować się kilkoma zasadami:

 1. Nie należy oceniać metod wychowawczych stosowanych przez rodziców ani nie kwestionować ich roli, znaczenia i kroków jakie podejmują celem poprawy położenia ich dzieci. Oceny są najczęściej szkodliwe i bezużyteczne. Urażają partnera swoją formą i bezwzględnością a jednocześnie nie dostarczają mu konkretnej informacji, o co tak naprawdę chodzi. Istotne jest przy tym, żeby samemu jasno wyrażać własne potrzeby, obawy i uczucia.
 2. Należy dokładnie rozpoznać, na czym polega problem wychowawczy zgłaszany przez rodziców. Umiejętność słuchania jest podstawowym narzędziem dobrego kontaktu i porozumiewania się. Niezbędnymi elementami dobrego i uważnego słuchania jest parafraza, odzwierciedlenie i prowadzenie rozmowy (często porządkuje to chaotyczne wypowiedzi).
 3. Po sformułowaniu problemu należy poszukać rozwiązań, które byłyby zadawalające dla wszystkich stron. Dobrze jest, jeżeli rodzice mają poczucie, że problemy ich dzieci są także problemami szkoły i w szukaniu satysfakcjonujących rozwiązań nie są pozostawieni sami sobie. Istotnym elementem wzajemnej relacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami jest sposób przekazywania opinii i informacji na temat postępów edukacyjnych dzieci. Formami współpracy z rodzicami są: rozmowy telefoniczne lub kontakt mailowy, podczas których przekazuje się informacje dotyczące frekwencji ucznia na lekcjach oraz spotkania w szkole, przy czym rozmowy dotyczące problemów wychowawczych odbywają się w obecności ucznia.
 4. PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

W przypadku nagminnego naruszania umów i statutu szkoły przez ucznia przeprowadza się rozmowę dyrektora z uczniem, która ma ustalić co trzeba zmienić, żeby zniknął problem. Celem takiej rozmowy jest wytłumaczenie mu, co takiego się stało. Chodzi o to, by uczeń zrozumiał, że swoim zachowaniem narusza granice drugiego człowieka i szkoła nie pozostaje na to obojętna. Jeżeli rozmowa ta nie przyniesie rozwiązania problemu, to wówczas zawiera się z uczniem i rodzicami kontrakt, w którym szczegółowo określa się co musi ulec zmianie w postępowaniu ucznia oraz czas trwania kontraktu. Kontrakt jest umową, na którą druga strona musi wyrazić zgodę, jeśli chce, by jej aktualny problem został rozwiązany. Powinien także określać konsekwencje jego złamania. Sens takiego działania sprowadza się do pokazania uczniowi, że w życiu społecznym obowiązują określone reguły, których złamanie grozi poważnymi konsekwencjami. Niewywiązanie się z kontraktu przez ucznia prowadzi do zawieszenia go w prawach ucznia lub skreślenia z listy uczniów.

 1.  MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Monitoring programu wychowawczego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, psychologa. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego.  Ewaluacja programu polega na zestawieniu wyników podjętych działań wychowawczych z oczekiwaniami początkowymi.

Narzędzia monitorujące:

 • obserwacja zachowań uczniów
 • rozmowy z uczniami i z rodzicami,
 • analiza wytworów uczniów,
 • analiza dokumentów szkolnych,
 • wywiady z nauczycielami

Narzędzia ewaluacyjne:

 • informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • sprawozdania wychowawców z realizacji planów wychowawczych,
 • informacje zebrane podczas spotkań z rodzicami,
 • informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi,
 • badanie frekwencji uczniów na zajęciach i innych formach pracy i wypoczynku proponowanych przez szkołę
 • obserwacja zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian

B. Część profilaktyczna

Szkolny Program Profilaktyki jest odpowiedzią na narastające potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, a także uzupełnieniem programu wychowawczego o problematykę i działania o charakterze prewencyjnym. Szkolny program profilaktyki opiera się na rozumieniu profilaktyki jako procesu zmierzającego do:

 • wspierania pełnego rozwoju uczniów w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • wspomagania uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • ograniczania i likwidowania czynników zaburzających ten rozwój i zdrowe życie.

Modyfikacja programu poprzedzona zostało ewaluacją przeprowadzoną wśród uczniów i nauczycieli, oraz diagnozą przeprowadzoną wśród rodziców i uczniów mającą na celu bieżącą identyfikację czynników ryzyka i przejawów zachowań dysfunkcjonalnych występujących wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego „Collegium Gedanense”.

Budując i modyfikując program opieraliśmy się na:

 • systemowym modelu profilaktyki zakładającym, iż niewłaściwe zachowania ucznia są wypadkową zależności zachodzących w środowisku szkolnym i domowym, a do osiągnięcia pożądanych efektów konieczna jest współpraca pomiędzy nauczycielami, dyrekcją szkoły, uczniami i rodzicami, modelu edukacji humanistycznej, którego celem jest rozwój osobowości ucznia,
 • modelu edukacji społecznej, według którego niezbędne jest kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się presji społecznej,
 • modelu alternatywnych form, celem którego jest kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego w sposób konstruktywny,
 • modelu promocji zdrowia obejmującym programy propagujące zdrowy styl życia bez nikotyny, alkoholu i narkotyków.

Działania przewidziane w programie dokonywać się będą na poziomie profilaktyki pierwszorzędowej mającej na celu promocję zdrowia i zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonalnymi oraz na poziomie profilaktyki drugorzędowej, której celem jest ujawnianie uczniów zagrożonych uzależnieniem i pomaganie im w zapobieganiu rozwojowi zaburzenia.

Założenia ogólne.

Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego, jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów w toku wychowania realizowana jest podczas działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły, tj. w ramach godzin wychowawczych, zajęć wychowawczych, profilaktycznych (wychowawca klasy, pedagog szkolny, psycholog szkolny), zajęć pozalekcyjnych w postaci odrębnych zajęć prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w instytucjach wspierających szkołę oraz innych działań profilaktyczno – edukacyjnych (imprezy szkolne, środowiskowe, kampanie profilaktyczne itp.).

Działalność profilaktyczna polega na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia w społeczeństwie zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

W sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych szkoła odwołuje się do specjalistycznej pomocy poprzez wskazywanie, pomoc w organizacji pierwszych kontaktów ze specjalistami, terapeutami, motywowanie do podjęcia leczenia, terapii.

Powstanie programu jest poprzedzone następującymi działaniami:

 1. a) utworzenie zespołu profilaktyczno-wychowawczego

Realizacją programu profilaktycznego zajmą się wszyscy wychowawcy i nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, pielęgniarka oraz specjaliści z różnych instytucji wspierających działalność szkoły, zaproszeni do pomocy w realizacji konkretnych działań.

Zespół Szkolnego Programu Profilaktyki tworzą:

 • dyrektor szkoły
 • wychowawcy klas
 • psycholog szkolny

Podmiotem oddziaływań są:

 • uczniowie naszej szkoły – główny podmiot oddziaływań. Program uwzględnia ich potrzeby oraz specyfikę okresu rozwojowego.
 • rodzice – podmiot wspomagający profilaktykę w szkole. Współtworzą program poprzez wskazywanie najistotniejszych problemów oraz uczestniczą w nim, podnosząc swoje umiejętności rodzicielskie i wychowawcze.
 • wychowawcy i nauczyciele – podmiot i realizatorzy programu. Stale podnoszą swoje kompetencje wychowawcze i interpersonalne poprzez uczestniczenie w szkoleniach i kursach oraz kontakt z najnowsza wiedzą z dziedziny psychoprofilaktyki.
 1. d) identyfikacja potrzeb środowiska szkolnego
 • badania ankietowe – mające na celu określenie potrzeb i wytyczenie obszarów pracy profilaktycznej.

Działania profilaktyczne podejmowane w naszej szkole koncentrują się na osłabianiu czynników zagrażających przy jednoczesnym wzmacnianiu czynników chroniących poprzez:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów i przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym,
 • wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości, autorytetów),
 • kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów,
 • stwarzanie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym itd.,
 • stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do grup rówieśniczych (organizacje działające na terenie szkoły, koła zainteresowań, wolontariat itp.),
 • kształtowanie w uczniach umiejętności dokonywania świadomych wyborów,
 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych, opiekuńczych,
 • wspomaganie wychowawców, nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach na rzecz młodych ludzi,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,
 • rozwijanie kompetencji profilaktycznych nauczycieli,
 • zmiana relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami,
 • budowanie pozytywnego klimatu społecznego.

Podejmując działania profilaktyczne, opieramy je na znanych strategiach profilaktycznych a szczególnie na:

 • strategii informacyjnej
 • podniesienie kompetencji profilaktycznych nauczycieli,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, wychowawców,
 • nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających dbanie o wszechstronny rozwój uczniów,
 • planowanie działań profilaktycznych zgodnie z potrzebami (utożsamianie się z programem).
 • strategii efektywnej edukacji
 • kształtowanie umiejętności psychospołecznych uczniów,
 • podejmowanie działań zmierzających do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, jego negatywnymi skutkami,
 • nabywanie umiejętności asertywnych,
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów,
 • wskazywanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 • angażowanie młodzieży (szczególnie obciążonej zachowaniami problemowymi) do
 • działań w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych,
 • rozwijanie działalności wolontaryjnej, sportowej, artystycznej, turystycznej.
 • strategii interwencyjnej przy pomocy współpracujących ze szkołą instytucji pomocowych.

Program będzie realizowany przy współpracy z poradniami i instytucjami, które specjalizują się w udzielaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych, nakłaniając naszych uczniów i rodziców do korzystania z fachowej pomocy specjalistów. W bieżącym roku zamierzamy współpracować w tym zakresie z:

 • MOT „Mrowisko” w Sopocie
 • „Monar” w Gdańsku
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
 • Centrum Interwencji Kryzysowej
 • Poradnia Rodzinna Zespół Psychologicznego Wspierania Rodziny
 • Ośrodek Terapii dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych
 • Poradnia Pomocy Psychologicznej Profilaktyki uzależnieńCele programu.Cele ogólne:
  1. Wzmacnianie czynników chroniących młodzież przed wchodzeniem w zachowania ryzykowne.
  2. Wsparcie i edukacja rodziców i nauczycieli dotyczące realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych w domu i szkole.
  3. Wsparcie młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.
  4. Wzmożenie dyscypliny na lekcjach.
  Cele szczegółowe:
  1. Wzmocnienie działań naprawczych w zakresie poprawy frekwencji – kontrola frekwencji, ścisła współpraca wychowawców i rodziców – wzmocnienie przepływu informacji wychowawca- rodzic / rodzic- wychowawca.
  2. Intensyfikowanie szkoleń w zakresie wzmocnienia działań naprawczych i działań w zakresie pedagogizacji rodziców.
  3. Stała współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój młodzieży.
  4. Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły, wolnejod zagrożeń.
  5. Zapobieganie zagrożeniom lub ograniczenie i eliminowaniejuż występującym.
  6. Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów.
  7. Rozwijanie umiejętności samoakceptacji oraz akceptowania innych.
  8. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych myśli i uczuć.
  9. Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów i sporów.
  10. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami.
  11. Rozwój umiejętności psychologicznych;
  12. podejmowanie racjonalnych wyborów dotyczących używek,
  13. wzmocnienie pozytywnego obrazu własnej osoby,
  14. odreagowywanie napięć,
  15. budowanie satysfakcjonujących więzi międzyludzkich, kontaktów interpersonalnych,
  16. kształtowanie wzorców prowadzenia zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
  17. Rozwijanie umiejętności prawidłowej komunikacji, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, ochrony siebie w sytuacjach nacisku grupy, otwartości, empatii.
  18. Propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechniania wśród młodzieży aktywnego modelu życia i spędzania wolnego czasu bez używek, aktów agresji, przemocy.
  19. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
  20. Udzielanie pomocy psychologicznej uczniom w sytuacjach trudnych.
  CZYNNIKI RYZYKA Do rozpoznanych w szkole czynników należą:
  1. brak motywacji do nauki,
  2. trudności w nauce,
  3. wysoka absencja,
  4. używanie substancji psychoaktywnych,
  5. problemy natury psychicznej: problemy uczuciowe, niska samoocena, zaburzenia nastroju, zaburzenia jedzenia.
  6. brak kultury osobistej,
  PROGRAM:
  • Promowanie zdrowego stylu życia
  • Kształtowanie umiejętności psychospołecznych uczniów
  • Profilaktyka niepowodzeń szkolnych
  • Profilaktyka uzależnień
  • Przeciwdziałanie agresji i przestępczości
  • Przeciwdziałanie dyskryminacjiRealizacja programu – plan działania.
   1. Promowanie zdrowego stylu życia
   Formy Realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Pogadanki nt. anoreksji, bulimii, otyłości towarzyszące okresowym pomiarom wagi i wzrostu Pielęgniarka szkolna Wychowawcy Nauczyciel biologii Cały rok szkolny Zainteresowanie młodzieży promocją nawyków zdrowego odżywiania się Nauczyciel biologii Wychowawcy Cały rok szkolny Propagowanie czytelnictwa czasopism promujących zdrowy styl odżywiania się Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel biologii Nauczyciel wychowania fizycznego Wychowawcy Cały rok szkolny Dbałość o właściwy rozwój fizyczny, organizowanie imprez sportowych, „Dzień sportu” Nauczyciel wychowania fizycznego Cały rok szkolny „Dzień sportu” – kwiecień/maj Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych (wycieczki piesze, rowerowe, rajdy, spływ kajakowy) Nauczyciel wychowania fizycznego Wychowawcy Nauczyciele Jesień, wiosna Promowanie aktywności sprzyjających ochronie środowiska (prowadzenie ogródka szkolnego) Wszyscy nauczyciele Cały rok Zapewnienie uczniom aktywnego udziału w różnego typu zawodach sportowych na różnych szczeblach Nauczyciel wychowania fizycznego Cały rok Poznanie mechanizmów oddziaływania reklamy – strategie reklamy papierosów, leków Nauczyciel języka polskiego Nauczyciel wiedzy o kulturze Cały rok Klasa I Uczenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego Wychowawcy Pedagog Cały rok Organizacja warsztatów dotyczących HIV/AIDS  Klasy II Pedagog Marzec/kwiecień Warsztaty  i inne zajęcia  wspomagające konstruktywne radzenie sobie ze stresem  Klasy III Pedagog Wychowawcy II semestr
   1. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych uczniów
   Formy Realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Warsztaty integracyjne dla klas I Wychowawca wrzesień Realizacja tematów z opracowanych scenariuszy zajęć dotyczących między innymi: asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej  itp. Wychowawcy Godziny wychowawcze Cały rok szkolny Stwarzanie uczniom możliwości wyrażania własnych uczuć, opinii, spostrzeżeń czy też przekonań Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny Rozmowy podczas godzin wychowawczych w odpowiedzi na trudności komunikacyjne oraz konflikty w klasie lub z nauczycielami Wychowawcy Pedagog Cały rok szkolny Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami – diagnoza zespołów klasowych pod względem pełnionych przez uczniów ról Dyrekcja, wychowawcy, pedagog II semestr Prowadzenie zajęć poświęconych funkcjonowaniu procesów grupowych (konformizm, presja grupy, role grupowe Wychowawca, pedagog Cały rok szkolny Ćwiczenie sprawności językowej i umiejętności porozumiewania się werbalnego Polonista Cały rok szkolny Prowadzenie zajęć poświęconych autoprezentacji Wychowawcy, pedagog marzec Otoczenie szczególną opieką uczniów tzw. „eurosierot” Dyrekcja, wychowawcy, pedagog, nauczyciele Cały rok szkolny
   1. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych
   Formy Realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wyrabianie nawyku systematyczności Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny Diagnozowanie stylu uczenia się i preferencji sensorycznych uczniów Pedagog Pierwszy miesiąc nauki Wspieranie uczniów przeżywających trudności szkolne Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów Wychowawcy we współpracy z pedagogiem Cały rok szkolny Konsultacje dla rodziców i uczniów (we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną) oraz terapia indywidualna Wychowawcy we współpracy z pedagogiem Cały rok szkolny Pedagogizacja rodziców (we współpracy z PPP) Wychowawcy Nauczyciele poszczególnych przedmiotów Pedagog Cały rok szkolny Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców Wychowawcy Nauczyciele poszczególnych przedmiotów Pedagog Cały rok szkolny Realizacja cyklu lekcji wychowawczych dotyczących w/w problemu: – przeprowadzenie wywiadu (ankiety) z klasą na temat:  „Co mnie motywuje do nauki?” – moje mocne strony – kim będę w przyszłości – nauka a moje miejsce w przyszłym świecie ludzi dorosłych Wychowawcy we współpracy z pedagogiem Cały rok szkolny Wyposażanie uczniów w umiejętności efektywnego uczenia się oraz planowania i organizacji pracy – zapoznawanie uczniów z technikami pracy umysłowej, zachęcanie do racjonalnego organizowania nauki własnej, przygotowania do samokształcenia. Wychowawcy Nauczyciele poszczególnych przedmiotów Pedagog Cały rok szkolny Konsultacje dotyczące przyszłości i wyboru kierunku studiów Wyjście na Salon maturzystów klasa III Wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów wychowawca Cały rok szkolny wg zapotrzebowania Wrzesień Systematyczna kontrola frekwencji na wszystkich zajęciach. Szybkie reagowanie wychowawcy na nieobecności ucznia w szkole i oceny niedostateczne. Ustalenie z rodzicami zasad usprawiedliwiania nieobecności. Wychowawcy  we współpracy z pedagogiem Cały rok szkolny Początek roku szkolnego Informowanie rodziców o terminach konsultacji z nauczycielami Wychowawcy Cały rok szkolny
   1. Profilaktyka uzależnień
   Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Prowadzenie warsztatów na temat przyczyn i skutków uzależnień dla uczniów klas I, II Wychowawcy, pedagog II semestr Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych uzależnieniom, dyskusja Wychowawcy, pedagog Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania Szkolenie dla Rady Pedagogicznej dot. profilaktyki uzależnień Pedagog Wiosna Wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach Dyrekcja, pedagog, wychowawcy, nauczyciele Przez cały rok szkolny Otoczenie opieką uczniów, u których występują zachowania ryzykowne Dyrekcja, pedagog, wychowawcy, nauczyciele Przez cały rok szkolny Spotkania z rodzicami, przekazywanie na bieżąco informacji o funkcjonowaniu ucznia w szkole; Dyrekcja, pedagog, wychowawcy, nauczyciele Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania Dyskusja na temat form spędzania wolnego czasu Dyrekcja, pedagog, wychowawcy, nauczyciele Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania Prowadzenie rozmów dotyczących asertywności i tolerancji Wychowawcy II semestr Organizowanie wyjazdów klasowych służących integracji klasy Wychowawcy Jesień/wiosna Przekazywanie informacji o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami Dyrekcja, pedagog Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania Stworzenie możliwości zgłaszania problemów bez osobistego kontaktu – „skrzynka problemów” Dyrekcja, pedagog, wychowawcy Przez cały rok szkolny
   1. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZESTĘPCZOŚCI
   Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Stały kontakt wychowawców z rodzicami uczniów, spotkania na wywiadówkach Dyrekcja Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania Zapoznanie uczniów z Wewnętrznym Systemem Oceniania w szkole Wychowawcy wrzesień, wg zapotrzebowania przez cały rok szkolny Zorganizowanie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów Dyrekcja Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania Zajęcia warsztatowe uczące rozpoznawania uczuć i rozumienia zachowań agresywnych Wychowawcy, pedagog luty Stałe poszerzanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie psychoprofilaktyki przez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, tworzenie księgozbioru szkolnego Dyrekcja, pedagog Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania
   1. PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI
   Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Stały kontakt wychowawców z rodzicami uczniów, spotkania na wywiadówkach Dyrekcja Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania Wprowadzenie zajęć mindfullnes redukujących stres Dyrektor Przez cały rok szkolny Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat dyskryminacji Wychowawcy luty Stałe rozmowy z uczniami na temat dyskryminacji Wszyscy nauczyciele Przez cały rok szkolny Przeprowadzenie warsztatów na temat dyskryminacji Pedagog marzec Stałe poszerzanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie psychoprofilaktyki przez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, tworzenie księgozbioru szkolnego Dyrekcja Przez cały rok szkolny wg zapotrzebowania
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content