Nauczanie zdalne i hybrydowe w czasie pandemii w CG


Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 2/21/22 z dnia 1.09.2021

Szczegółowe rozwiązania w okresie czasowego ograniczonego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego „Collegium Gedanense” w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-COV-2


 1. Uczniowie i nauczyciele składają oświadczenie o dostępie do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiającym interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Należy ustalić, czy każdy uczeń posiada w miejscu zamieszkania komputer do własnej dyspozycji z dostępem do Internetu umożliwiającym naukę zdalną, czy też musi dzielić się nim z innymi domownikami (rodzeństwem, rodzicami).
 2. Szkoła ustala, że do realizacji zajęć korzystać będzie z następujących technologii informacyjno-komunikacyjnych:
 1. Librus – dziennik elektroniczny (ogłoszenia, kontakt nauczycieli z rodzicami, monitorowanie frekwencji i postępów w nauce uczniów)
 2. Google Classroom – wirtualne klasy, Google Meet – sposób komunikacji audio-wideo (usługi internetowe Google Workspace na licencji Enterprise Fundamentals dla Szkół i Uczelni) – wspólne dla całej szkoły rozwiązanie w zakresie platformy do zdalnego nauczania.
 3. Aplikacje/strony internetowe, z których korzystają nauczyciele podczas zajęć zdalnych przekazane w formie pisemnej/oświadczenia przez nauczycieli.
 1. Określenie i przesłanie informacji o zasadach bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zał. 1)
 2. Nauczyciele informują dyrekcję szkoły (w formie pisemnej/oświadczenia), z jakich źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć uczniowie będą korzystać.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania dyrektorowi szkoły potrzeby modyfikacji przedstawionych wcześniej rozkładów materiału, a także modyfikacji programów nauczania, w celu wprowadzenia zmian do szkolnego zestawu programów nauczania. Dyrekcja szkoły ustala z nauczycielami sposoby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
 4. Dyrekcja szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje go.
 5. Dyrekcja we współpracy z nauczycielami ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści z nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając:
 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
 6. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć
 1. Dyrekcja ustala sposób potwierdzenia uczestnictwa uczniów na zajęciach – logowanie na platformie Google Classroom oraz termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych – dziennik elektroniczny Librus, termin: do 10 dnia następnego miesiąca.
 2. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji. Rodzic lub uczeń zgłasza potrzebę konsultacji przez dziennik elektroniczny Librus i nauczyciel ustala termin spotkania on-line (z wykorzystaniem platformy Google Meet, ewentualnie telefonicznie).
 3. Dyrekcja ustala we współpracy z nauczycielami sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów: 
  1. obserwacja aktywności uczniów (dziennik elektroniczny), 
  2. analiza wykonanych prac uczniów i przesłanych do nauczycieli w wersji elektronicznej, 
  3. kontrola ustna – odpowiedzi on-line,
  4. ocena prac pisemnych (np. testy na platformie, notatki, opracowania),
  5. ocena prac dodatkowych (np. zadania dla chętnych), 
  6. wykonanie prezentacji multimedialnych 
  7. zaangażowanie w pracę w wirtualnych grupach. 
 4. Nauczyciel informuje uczniów o formach sprawdzania wiedzy i postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny Librus.
 5. Dyrekcja ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także warunki sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych według „Szczegółowych zasad przeprowadzania w/w egzaminów w trybie nauki zdalnej podczas epidemii” (zał. 2).
 6. Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy przekazują (przez e-dziennik) informacje o sposobie i trybie zadań szkoły, w szczególności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadania realizowane są on-line z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych rekomendowanych przez szkołę podczas nauki zdalnej.
 7. Dyrekcja koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

Zał. 1

Uczniowie i nauczyciele korzystają z platform, które zapewniają bezpieczeństwo danych w sieci:

Google bezpieczeństwo – dane przechowywane są w centrach danych Google, a dostęp do nich jest ograniczony do wybranych pracowników i personelu. Google Workspace oferuje bezpieczeństwo wymagane na poziomie przedsiębiorstw (SSAE 16/ISAE 3402 typ 2, audyt SOC 2, norma ISO 27001, narzędzia antyspamowe są zintegrowane z usługą Google Workspace wraz z wbudowaną ochroną antywirusową i sprawdzaniem dokumentów przed umożliwieniem pobrania wiadomości.

Librus bezpieczeństwo – bezpieczeństwo przechowywanie danych osobowych. Dane użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniej technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi , wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

Zasady bezpiecznych zajęć on-line:

 1. Przed każdymi zajęciami uczniowie włączają wszystko, co mają na komputerze lub komórce. 
 2. Ekrany to klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj uczniowie nie odzywają się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewają innych, nie krytykują, nie obrażają.
 3. Uczniowie logują się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie zmieniają nicków w czasie lekcji. 
 4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie należy podawać nikomu spoza klasy hasła dostępu do zajęć. 
 5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów, ani upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
 6. Głos na zajęciach uczniowie zabierają po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia.
 7. Uczniowie nie podnoszą na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach – NIE NALEŻY PISAĆ CAPS LOCKIEM. 
 8. Wszystko, co niepokoi uczniów należy zgłaszać do wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji. 
 9. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

Zał. 2

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów wymienionych w punkcie 11. w czasie trwania epidemii określają następujące zasady:

 1. Egzamin sprawdzający i sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się na   wniosek rodzica. Wniosek ten powinien być przesłany drogą mailową na adres szkoły:  lo@cg.gda.pl. W przypadku braku takiej możliwości w wersji papierowej dostarczony do skrzynki pocztowej na adres szkoły.
 2. Dyrektor szkoły w korespondencji mailowej uzgadnia datę i godzinę w/w egzaminów.
 3. Nauczyciel przygotowuje w uzgodnieniu z dyrektorem zestaw zadań egzaminacyjnych.
 4. Egzaminy przeprowadzane są jednym z następujących sposobów:
  1. nauczyciel przesyła zestaw zadań egzaminacyjnych  drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi. Uczeń odsyła wykonane zadania w dniu ich otrzymania. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia;
  2. egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do nauki zdalnej pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia z wykorzystaniem platformy Google Classroom – on-line z wykorzystaniem platformy Google Meet.

O sposobie przeprowadzenia egzaminu decyduje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem.

 • W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej zgłosić swoje zastrzeżenia.
 • Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie zdalnej  sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
 • W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 • Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwala egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w tym załączniku.
 • W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.
 • Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do protokołu z egzaminu.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content