Regulamin Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gedanense w czasie pandemii


Załącznik 1

do zarządzenia nr 1/21/22 z dnia 1.09.2021

Regulamin Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gedanense w czasie pandemii

Opracowano na podstawie wytycznych MEiN, MZ, GIS 

– dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny obowiązujący od 1.09.2021

Postanowienia ogólne

 1. Szkoła rekomenduje szczepienia przeciw SARS-COV-2 dla pracowników szkoły oraz uczniów.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Pracownicy szkoły mogą stawić się do pracy tylko i wyłącznie gdy nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji.
 4. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczanie się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczki ochronnej do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego.
 6. Rodzice uczniów mogą przychodzić do szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej. Rodzice lub opiekunowie prawni muszą przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli m.in. używać maseczek ochronnych, dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych, zachować dystans społeczny (min. 1,5 m) od innych osób przebywających w szkole. Zaleca się jednak korzystanie z form komunikacji zdalnej (telefon, librus).
 7. Przy wejściu do szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekcji rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 8. Po wejściu  do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 9. Pracownik szkoły może za pomocą termometru bezdotykowego zmierzyć temperaturę osób przebywających na terenie szkoły.
 10. W szkole zostaje ograniczone przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 11. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 12. W częściach wspólnych (korytarze) rekomendowane jest noszenie maseczek.
 13. W szatni w jednym czasie mogą przebywać max. 3 osoby. Podczas korzystania z szafek szkolnych należy zachować bezpieczną odległość z innymi osobami. Przed wejściem do szatni należy zdezynfekować ręce.   
 14. Każdej klasie przypisana jest konkretna sala (oprócz zajęć grupowych). Zaleca się aby uczniowie zajmowali w niej stałe miejsca. Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce przed korzystaniem  z mazaków do tablic suchościeralnych lub innych przyborów. Sprzęt i przybory szkolne są zawsze zdezynfekowane.
 15. Pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów zachowana jest odległość przynajmniej półtora metra.
 16. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się między sobą przyborami szkolnymi.
 17. Nauczyciel przed rozdaniem uczniom jakichkolwiek materiałów dydaktycznych obowiązkowo dezynfekuje ręce. 
 18. Codziennie po zakończeniu zajęć nauczyciel dezynfekuje swoje biurko.
 19. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę            w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Dopilnowuje tego nauczyciel. Sale lekcyjne są wietrzone także podczas dni wolnych od zajęć.
 20. Uczniowie w czasie przerw przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły  (o ile tylko warunki pogodowe na to pozwolą). Nauczyciele nadzorują aby zachowana była bezpieczna odległość między uczniami.
 21. W toaletach mogą jednocześnie przebywać max. 3 osoby.
 22. Sprzęt sportowy używany podczas zajęć wychowania fizycznego jest dezynfekowany po każdych zajęciach. Ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 23. Przed wejściem do sali informatycznej uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
 24. Kącik czytelniczy nie jest dopuszczony do samodzielnego korzystania przez uczniów. Jeśli uczeń potrzebuje wypożyczyć konkretną pozycję, zamawia ją u nauczyciela 2 dni wcześniej. Zwrócone egzemplarze odkładane są w wyznaczone miejsce w celu odbycia kwarantanny (2 dni). 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia na terenie szkoły

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia (duszności, kaszel, gorączka), zostaje on umieszczony we wskazanym przez Dyrekcję Szkoły pomieszczeniu (wyposażonym w środki ochrony, płyn dezynfekujący i termometr)             w celu odizolowania go od reszty uczniów i pracowników szkoły.

 1. Dyrektor zawiadamia rodziców, którzy odbierają ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
 2. W przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-COV-2, Dyrekcja Szkoły informuje o tym stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych lub gorączką podlega natychmiastowo gruntownemu sprzątaniu, a powierzchnie dotykowe, że zostają zdezynfekowane). 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika na terenie szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzic jedyni eosoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźniej oraz gdy nie ma nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej POZ (uzyskanie porady medycznej z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112).
 3. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Sale lekcyjne, korytarze, łazienki utrzymywane są w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  i powierzchni płaskich (blaty stolików w salach, klawiatury, włączniki).
 2. W łazienkach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 3. Przy wejściu głównym do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do właściwej  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 4. Należy zwrócić uwagę, aby uczniowie i pracownicy Szkoły regularnie myli ręcę woda z mydłem – szczególnie po przyjściu do szkoły, po powrocie z zewnątrz lub po skorzystaniu z toalety.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content