Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gedanense w czasie pandemii


Regulamin   Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gedanense w czasie pandemii:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Pracownicy szkoły mogą stawić się do pracy tylko i wyłącznie gdy nie wykazują  objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Rodzice uczniów mogą przychodzić do szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. Zaleca się jednak korzystanie z form komunikacji zdalnej (telefon, librus).
 • Po wejściu  do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 • Pracownik szkoły może za pomocą termometru bezdotykowego zmierzyć temperaturę ucznia.
 • W szkole zostaje ograniczone przebywanie  osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 • W częściach wspólnych (korytarze) rekomendowane jest noszenie maseczek.
 • W szatni w jednym czasie mogą przebywać max. 3 osoby. Podczas korzystania z szafek szkolnych należy zachować bezpieczną odległość z innymi osobami. Przed wejściem do szatni należy zdezynfekować ręce.   
 • Każdej klasie przypisana jest konkretna sala ( oprócz zajęć grupowych). Zaleca się aby uczniowie zajmowali w niej stałe miejsca. Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce przed korzystaniem  z mazaków do tablic suchościeralnych.
 • Sprzęt i przybory szkolne są zawsze zdezynfekowane.
 • Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się między sobą przyborami szkolnymi.
 • Nauczyciel przed rozdaniem uczniom jakichkolwiek materiałów dydaktycznych obowiązkowo dezynfekuje ręce. 
 • Codziennie po zakończeniu zajęć nauczyciel dezynfekuje swoje biurko.
 • Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę            w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Dopilnowuje tego nauczyciel.
 • Uczniowie w czasie przerw przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły  (o ile tylko warunki pogodowe na to pozwolą). Nauczyciele nadzorują aby zachowana była bezpieczna odległość między uczniami.
 • W toaletach mogą jednocześnie przebywać max. 3 osoby.
 • Sprzęt sportowy używany podczas zajęć wychowania fizycznego jest dezynfekowany po każdych zajęciach. Ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Przed wejściem do sali informatycznej uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
 • Kącik czytelniczy nie jest dopuszczony do samodzielnego korzystania przez uczniów. Jeśli uczeń potrzebuje wypożyczyć konkretną pozycję, zamawia ją u nauczyciela 3 dni wcześniej. Zwrócone egzemplarze odkładane są w wyznaczone miejsce w celu odbycia kwarantanny (3 dni). 
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia na terenie szkoły:

1.  W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia (duszności, kaszel, gorączka), zostaje on umieszczony we wskazanym przez Dyrekcję szkoły pomieszczeniu (wyposażonym w środki ochrony, płyn dezynfekujący i termometr)             w celu odizolowania go od reszty uczniów i pracowników szkoły.

2. Dyrektor zawiadamia rodziców, którzy odbierają ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19, Dyrekcja informuje stację sanitarno-epidemiologiczną.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, podlega natychmiastowo gruntownemu sprzątaniu (powierzchnie dotykowe zostają zdezynfekowane). Sale lekcyjne, korytarze, łazienki utrzymywane są w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  i powierzchni płaskich (blaty stolików w salach, klawiatury, włączniki).

 • W łazienkach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Przy wejściu głównym do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do właściwej  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.